Print this page Generate PDF

Kabinet predsjednika Opštine

Musić Dzevat dipl ecc

Savjetnik predsjednika za privredu, planiranje,

razvoj i medjunarodnu saradnju:

E-mail: opstinaplav@t-com.me

 

Cikotić Šukrija dipl ecc

Savjetnik predsjednika za finansiski sistem

i budžetsku politiku

 E-mail: opstinaplav@t-com.me

 

 

Musić Besim dipl ecc

Savjetnik predsjednika za razvojne programe i odnose sa javnošću

Telefon: 051\251-475

E-mail: opstinaplav@t-com.me     

 

           kabinet-plav@outlook.com

 

Mekuli Linda

 

Sekretarica


Telefon: 051\251-420

E-mail:   predsjednikplav@t-com.me

 

DJELATNOST

 

 

Kabinet Gradonačelnika vrši stručne i druge poslove za Gradonačelnika, stručna radna tijela Gradonačelnika i drugih poslova iz nadležnosti Gradonačelnika i grada:

 • izrađuje Program rada; priprema Poslovnik o radu; učestvuje u izradi propisa kojima se utvrđuje organizacija i način rada organa uprave opstine; obrađuje odluke, zaključke i druga akta koja donosi Gradonačelnik; prati realizaciju zaključaka Gradonačelnika i Savjeta Gradonačelnika i izrađuje izvještaj o realizaciji tih zaključaka;
 • priprema sastanke Gradonačelnika i stara se o realizaciji zaključaka sa tih sastanaka;
 • učestvuje u izradi smjernica za ostvarivanje planova i programa razvoja Opstine i učestvuje u izradi Programa rada Skupštine;
 • priprema izvještaj Gradonačelnika o njegovom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave na osnovu izvještaja organa lokalne uprave i javnih službi;
 • učestvuje u izradi ugovora o realizaciji sporazuma koje zaključuje Skupština i Vlada Republike Crne Gore;
 • po pribavljenom izjašnjenju nadležnog organa uprave, priprema mišljenje o predlogu odluka i drugih akata koje Skupštini podnesu drugi predlagači;
 • obezbjeđuje materijale i preko biroa za odnose sa javnošću organizuje saradnju sa novinarima u vezi sa obavještavanjem javnosti o radu opstine;
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom i Vladom Republike Crne Gore, opštinama u Republici i drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu;
 • vrši poslove u vezi sa ostvarivanjem međunarodne saradnje; 
 • vrši protokolarne poslove za potrebe Gradonačelnika u  saradnji sa Službom Skupštine organizuje proslavu Praznika opstine 29.jula'';
 • postupa po predstavkama i pritužbama građana upućenih Gradonačelniku; utvrđuje činjenice o osnovanosti predstavki i pritužbi i priprema odgovore na iste; postupa po predstavkama koje državni organi upućuju Gradonačelniku radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki i pritužbi;
 • obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za Savjet Gradonačelnika i stručna radna tijela koja obrazuje Gradonačelnik za poslove iz svog djelokruga rada;
 • čuva izvornike svih akata koje donosi Gradonačelnik; 
 • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga, koji su utvrđeni Zakonom o slobodnom pristupu informacijama;
 • vrši i druge poslove koje odredi Gradonačelnik.

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal