Na osnovu člana 27., 28., 29. i 30.Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama(„Sl. list CG- OP“, br. 19/19)i člana 18. st. 2. Zakona o upravnom postupku

Share

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu(„Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 30/19), Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

Share

Na osnovu člana 16. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 19/19), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisuje:    

Share

Opština Plav sprovodi aktivnosti na izradi Lokalnog plana socijalne i dječje zaštite. Sa ciljem prepoznavanja prioriteta u ovoj oblasti, te bolje procjene potreba za uslugama iz socijalne i dječje zaštite

Share

Na osnovu člana 11. stava 1. Odluke o finansiranju sporta („Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 19/19) i člana 7. stava 2. Pravilnika o uslovima, načinu, postupku, kriterijumima za dodjelu sredstava

Share

Na osnovu člana 6. Odluke o stipendiranju studenata, studentskoj i učeničkoj nagradi(„Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 20/20), a na osnovu zahtjeva većeg broja redovnih studenata sa teritorije Opštine Plav,

Share
Javni konkurs za dodjelu stipendija za 2021/2022. godinu

Na osnovu člana 6. Odluke o stipendiranju studenata, studentskoj i učeničkoj nagradi („Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 20/20), v.d. sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Plav, raspisuje:   Javni

Share

Na osnovu člana 28. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 19/19), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisuje:   Javni

Share

Na osnovu člana 117. Zakona o sportu („Sl. list CG“, br. 44/18) i člana 7. Odluke o finansiranju sporta („Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 19/19), v.d. sekretar Sekretarijata za

Share

Odluka, Poništava se Javni konkurs br. 0321-526 za sufinansiranje programarada sportskih organizacijaza 2021.godinu koji je raspisan 14.06.2021. godine. Odluka o poništavanju Javnog konkursa za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama po drugi

Share