Radionica za nezaposlene žene i mlade u Plavu

U okviru projekta ‘’Unaprijeđen pristup tržištu rada za žene i mlade na sjeveroistoku Crne Gore’’, organizacija Help organizuje motivacione radionice za žene i mlade sa područja Plava, Gusinja i Andrijevice,

Share
Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku ženskom preduzetništvu

Odluku Komisije o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata namijenjenih za podršku ženskom preduzetništvu možete pogledati na linku ispod. ODLUKA

Share
Javni konkurs po skraćenom postupku za NVO

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2019. Broj: 0321-777 Plav, 27.12.2019. godine Na osnovu člana 5 stav 1. Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija („Službeni list CG – opštinski

Share

Ovaj projekat je kofinansiran od strane Evropske unije Njemačka NVO Help  u okviru projekta: ‘’Unaprijeđen pristup tržištu rada za žene i mlade na sjeveroistoku Crne Gore“, raspisuje JAVNI   POZIV Za

Share

                                                                                                                  Ovaj projekat je kofinansiran od strane  Evropske unije   Njemačka NVO Help  u okviru projekta: ‘’Unaprijeđen pristup tržištu rada za žene i mlade na sjeveroistoku Crne Gore“, raspisuje

Share

Na osnovu člana 20 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 001/09 od 15.01.2009) donosi se:  

Share
Javna rasprava povodom Nacrta Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Na osnovu čl. 167 Zakona o lokalnoj samoupravi ( ”Sl.list CG”, broj 02/18 i 34/19 ), člana 160 Statuta Opštine Plav (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 044/18

Share
Učešće javnosti na Koncept Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav 

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje        PRETHODNO UČEŠĆE JAVNOSTI   na Koncept Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav   u periodu od 12.11. do 12.12.2019.godine      Upoznavanje zainteresovane javnosti sprovodi se na način propisan  čl. 6 i 7 Pravilnika o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti (“Službeni list CG”, broj 88/17), putem informisanja i konsultacija.    Koncept Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav, objavljen je na internet stranici:   http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava/213541/PRETHODNO-UcEscE-JAVNOSTI-na-Koncept-Prostorno-urbanistickog-plana-Opstine-Plav-u-periodu-od-12-11-do-12-12-2019-godine.html  Predlozi, sugestije i podaci zainteresovane javnosti mogu se dostavljati ovom ministarstvu na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me. 

Share
Javni konkurs za raspodjelu sredstava opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu

Na osnovu člana 3 stav 1 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu (˝Službeni list CG-opštinski propisi˝, br. 030/19) Komisija za raspodjelu sredstava za podršku

Share
Javna rasprave povodom donošenja Akcionog plana za mlade za 2020. godinu

Na osnovu člana 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. List Crne Gore-opštinski propisi“ br.01/09 od 15.01.2009.) utvrđuje se P R O G

Share