';

LOKALNI IZBORI 2018
Opštinska Izborna Komisija

OPŠTINA PLAV

Opštinska izborna komisija

Broj: 213

Plav, 20.03.2018. godine

Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list Crne Gore“, br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16 i 60/17), Opštinska izborna komisija na sjedinici održanoj 20.03.2018. godine, donijela je

rokova za sprovođenje izbornih radnji za izbore koji će se održati 27. maja 2018. godine

I – Izborne radnje

 

 • Predsjednik Crne Gore donio je 17. marta 2018. godine Odluku o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Plav.

 

 • Opštinska izborna komisija utvrdila je da je potrebno 73 potpisa birača za podršku izbornoj listi za odbornike u Skupštini opštine Plav. (član 43 Zakona o izboru odbornika i poslanika)

 

 • Izborna lista za izbor odbornika dostavlja se Opštinskoj izbornoj komisiji, najranije 20 dana od dana raspisivanja izbora, a najkasnije 25 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Uz izbornu listu, izbornoj komisiji se dostavlja i sljedeća dokumentacija:

1) pisana izjava kandidata da prihvata kandidaturu;

2) potvrda o biračkom pravu za svakog kandidata sa izborne liste;

3) potvrda o prebivalištu svakog kandidata;

4) spisak sa potpisima birača koji podržavaju izbornu listu;

5) pisana saglasnost o prihvatanju nosioca liste, ako je to uključeno u naziv liste;

6) odluka nadležnog organa političke partije kojom je verifikovao izbornu listu;

7) izborna prijava;

8) osnivački i programski akt.

Izuzetno od dokumentacije propisane stavom 2 ovog člana, grupe birača uz izbornu listu dostavljaju i izjavu ovjerenu pred nadležnim organom o odluci da učestvuju na izborima sa programskim ciljevima izborne liste, ovlašćenom licu za zastupanje pred nadležnim organima, kao i druga međusobna prava i obaveze. (član 46)

 

 • Ako dvije ili više političkih partija podnesu koalicionu izbornu listu, naziv i druga prava i obaveze podnosilaca koalicione izborne liste određuju se sporazumom koji se istovremeno sa koalicionom izbornom listom dostavlja Opštinskoj izbornoj komisiji. (član 42)

 

 • Opštinska izborna komisija odmah, po prijemu izborne liste, utvrđuje da li je podnesena u određenom roku i da li je sastavljena u skladu sa Zakonom. (član 47)

 

a) ako je podnešena lista neblagovremena odbacuje se rješenjem,

b) ako izborna lista sadrži određene nedostatke, Opštinska izborna komisija u roku od 48 sati od prijema izborne liste donosi zaključak kojim podnosiocu izborne liste

nalaže da, najkasnije u roku od 48 sati od dostavljanja zaključka, otkloni te

nedostatke,

c) ako Opštinska  izborna komisija utvrdi da nedostaci izborne liste nijesu otklonjeni ili nijesu otklonjeni u ostavljenom roku, donijeće u narednih 24 časa rješenje kojim se odbija proglašenje te izborne liste.

Kandidat može odustati od kandidature za odbornika do dana donošenja rješenja o proglašenju izborne liste.

Podnosilac izborne liste može povući listu najkasnije do dana utvrđivanja zbirne izborne liste.

 

 • Ako Opštinska izborna komisija utvrdi da podnešena izborna lista nema nedostataka (ili su utvrđeni nedostaci otklonjeni), rješenjem utvrđuje i proglašava izbornu listu. Rješenje se bez odlaganja dostavlja podnosiocu izborne liste. (član 48)

 

 • Nakon potvrđivanja i proglašenja podnesenih izbornih lista Opštinska izborna komisija utvrđuje zbirnu izbornu listu, koja sadrži sve izborne liste sa imenima svih kandidata,

– redosljed na zbirnoj izbornoj listi utvrđuje predsjednik Opštinske izborne komisije žrijebom, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika podnosilaca potvrđenih izbornih lista,

– zbirnu izbornu listu Opštinska izborna komisija javno objavljuje najkasnije petnaest (15) dana prije dana određenog za održavanje izbora. (član 49)

 

 • Opštinska izborna komisija danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svojih predstavnika u prošireni sastav Opštinske izborne komisije i dostavlja ga podnosiocu izborne liste u roku od 24 časa od časa donošenja tog zaključka.

Opunomoćeni predstavnici učestvuju u radu Opštinske izborne komisije punovažno odlučuju dvadeset (20) dana prije dana određenog za održavanje izbora. (član 26)

 

 • Pravo na medijsko praćenje prestaje 24 časa prije dana održavanja izbora, odnosno 25. maja u 24 časa.

 

II –  Birački spiskovi, biračka mjesta i birački odbori

 

 • Birački spiskovi

 

 • Ministarstvo rješenjem zaključuje birački spisak 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora. Rješenje iz stava 1 ovog člana obavezno sadrži ukupan broj birača u Crnoj Gori, u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mjestu, kao i datum zaključivanja biračkog spiska. U trenutku zaključivanja biračkog spiska, Ministarstvo aktivira aplikaciju zaključivanja, koja formira zaključeni birački spisak za te izbore. Ministarstvo je dužno da rješenje o zaključenju biračkog spiska dostavi Državnoj izbornoj komisiji u roku od 24 časa od časa njegovog donošenja. (član 18 Zakona o biračkom spisku).
 • Državna izborna komisija u roku od 24 časa od časa prijema podataka javno objavljuje broj birača u cjelini, po jedinicama lokalne samouprave i na svakom biračkom mjestu. (član 19)
 • Ministarstvo priprema, štampa i ovjerava izvode iz biračkog spiska razvrstane po jedinicama lokalne samouprave i biračkim mjestima i dostavlja ih Državnoj izbornoj komisiji u roku od 72 časa od dana kada je donijeto rješenje o zaključenju biračkog spiska. Izvod iz biračkog spiska za svako biračko mjesto sadrži sve podatke o biraču koje sadrži birački spisak iz člana 10 ovog zakona, kao i: redni broj upisa u okviru biračkog mjesta, mjesto za svojeručni potpis birača, naziv organa koji je sačinio izvod, datum sačinjavanja i oznaku biračkog mjesta za koje je izvod sačinjen. Državna izborna komisija ovjerene izvode iz biračkog spiska dostavlja odgovarajućoj opštinskoj izbornoj komisiji u roku od 24 časa od časa prijema izvoda iz biračkog spiska. Ako se istovremeno održava više izbora, priprema se onoliko izvoda iz biračkog spiska koliko se puta glasa. (član 20).

 

 • Određivanje i oglašavanje biračkih mjesta i imenovanje biračkih odbora

 

 • Biračka mjesta određuje Opštinska izborna komisija, na predlog organa nadležnog za vođenje biračkog spiska, najkasnije dvadeset (20) dana prije dana održavanja izbora (član 65 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika).
 • Opštinska izborna komisija, najkasnije deset (10) dana prije dana održavanja izbora oglašava koja su biračka mjesta određena i koji će birači glasati na pojedinim biračkim mjestima (član 65 stav 4).
 • Opštinska izborna komisija imenuje birački odbor za svako biračko mjesto najkasnije

deset (10) dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Izuzetno na obrazloženi zahtjev političke partije, odnosno grupe birača koja je stekla       pravo da predloži predstavnike u stalni sastav biračkog odbora, sastav biračkog        odbora se može mijenjati i nakon isteka ovog roka, a najkasnije 12 sati prije          otvaranja biračkih mjesta. (član 35).

 • Rješenje iz stava 1 člana 35a, Opštinska izborna komisija dostavlja svim podnosiocima potvrđenih izbornih lista u roku od 24 časa od časa donošenja. (član 35a stav 1).
 • Opštinska izborna komisija danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svojih predstavnika u prošireni sastav biračkog odbora. Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u prošireni sastav biračkog odbora Opštinska izborna komisija dostavlja podnosiocu izborne liste, u roku od 24 časa od časa određivanja biračkog mjesta. Podnosilac izborne liste odrediće svog opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav biračkog odbora i o tome obavijestiti Opštinsku izbornu komisiju koja, najkasnije 24 časa od dostavljanja obavještenja, zaključkom poimenično utvrđuje lica koja ulaze u prošireni sastav biračkog odbora.
 • Opunomoćeni predstavnik učestvuje u radu biračkog odbora i punovažno odlučuje pet (5) dana prije dana određenog za održavanje izbora. (član 36)
 • Birački odbori preuzimaju izborni materijal od Opštinska izborna komisija najkasnije 48 sati prije dana održavanja izbora. (član 75 stav 3)
 • Birački odbor će najkasnije u roku od šest (6) časova od časa zatvaranja biračkog mjesta, dostaviti izborni materijal Opštinskoj izbornoj komisiji. (član 91 stav 2)

 

III –  Privremeni i konačni rezultati

 

 • Na osnovu rezultata glasanja na svim biračkim mjestima u izbornoj jedinici, opštinska izborna komisija će utvrditi privremene rezultate za izbor odbornika u roku od 12 sati od časa dostavljanja izvještaja sa biračkih mjesta. (član 92 Zakona o izboru odbornika i poslanika)
 • Ponovni izibori na pojedinom biračkom mjestu sprovode se ako Opštinska izborna komisija poništi izbore na pojedinom biračkom mjestu. (član 102 stav 1)
 • Ponovni izbori sprovode se najkasnije u roku od sedam dana od dana poništenja izbora. (član 103 stav 1)
 • Opštinska izborna komisija utvrđuje konačne rezultate za izbor odbornika u roku od 12 sati od isteka roka za podnošenje prigovora, odnosno žalbi, odnosno od konačnosti ili izvršnosti odluka donesenih po prigovoru ili žalbi (član 98).
 • Danom utvrđivanja konačnih rezultata izbora prestaje mandat opunomoćenim predstavnicima podnesenih izbornih lista u Opštinskoj izbornoj komisiji.
 • Konačni rezultati izbora za odbornike objavljuju se u Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi, najkasnije petnaest (15) dana od dana održavanja izbora.

 

IV –  Posmatrači izbora

 

 • Zainteresovani strani posmatrači mogu pratiti tok izbornog procesa od dana raspisivanja izbora do objavljivanja konačnih rezultata (član 111v).
 • Zainteresovani strani posmatrači prijavu za posmatranje izbora podnose Ministarstvu vanjskih poslova najkasnije deset (10) dana prije dana održavanja izbora. Ministarstvo narednog dana po prijemu prijave, dostavlja istu Državnoj izbornoj komisiji.
 • Državna izborna komisija u roku od 48 sati od dana prijema prijave izdaje službena ovlašćenja za posmatranje izbora ili rješenjem odbija izdavanje ovlašćenja.
 • Domaće nevladine organizacije zainteresovane za praćenje izbora prijave za posmatranje podnose najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.
 • Državna izborna komisija u roku od 48 sati od prijema prijave izdaje službena ovlašćenja za posmatranje izbora ili rješenjem odbija izdavanje ovlašćenja.
 • Ovlašćeni predstavnici domaćih organizacija za ispitivanje javnog mjenja mogu vršiti ispitivanje javnog mjenja po završenom glasanju.
 • Organizacija podnosi zahtjev Državnoj izbornoj komisiji koja u roku od 48 časova od prijema zahtjeva izdaje službena ovlašćenja ili rješenjem odbija izdavanje ovlašćenja.
 • Zahtjev se podnosi najkasnije pet dana prije dana glasanja.

PREDSJEDNIK

Husnija Šabović, s.r.

Mobile website

LOKALNI IZBORI 2018
Opštinska Izborna Komisija

OPŠTINA PLAV

Opštinska izborna komisija

Broj: 213

Plav, 20.03.2018. godine

Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list Crne Gore“, br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16 i 60/17), Opštinska izborna komisija na sjedinici održanoj 20.03.2018. godine, donijela je

rokova za sprovođenje izbornih radnji za izbore koji će se održati 27. maja 2018. godine

I – Izborne radnje

 

 • Predsjednik Crne Gore donio je 17. marta 2018. godine Odluku o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Plav.

 

 • Opštinska izborna komisija utvrdila je da je potrebno 73 potpisa birača za podršku izbornoj listi za odbornike u Skupštini opštine Plav. (član 43 Zakona o izboru odbornika i poslanika)

 

 • Izborna lista za izbor odbornika dostavlja se Opštinskoj izbornoj komisiji, najranije 20 dana od dana raspisivanja izbora, a najkasnije 25 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Uz izbornu listu, izbornoj komisiji se dostavlja i sljedeća dokumentacija:

1) pisana izjava kandidata da prihvata kandidaturu;

2) potvrda o biračkom pravu za svakog kandidata sa izborne liste;

3) potvrda o prebivalištu svakog kandidata;

4) spisak sa potpisima birača koji podržavaju izbornu listu;

5) pisana saglasnost o prihvatanju nosioca liste, ako je to uključeno u naziv liste;

6) odluka nadležnog organa političke partije kojom je verifikovao izbornu listu;

7) izborna prijava;

8) osnivački i programski akt.

Izuzetno od dokumentacije propisane stavom 2 ovog člana, grupe birača uz izbornu listu dostavljaju i izjavu ovjerenu pred nadležnim organom o odluci da učestvuju na izborima sa programskim ciljevima izborne liste, ovlašćenom licu za zastupanje pred nadležnim organima, kao i druga međusobna prava i obaveze. (član 46)

 

 • Ako dvije ili više političkih partija podnesu koalicionu izbornu listu, naziv i druga prava i obaveze podnosilaca koalicione izborne liste određuju se sporazumom koji se istovremeno sa koalicionom izbornom listom dostavlja Opštinskoj izbornoj komisiji. (član 42)

 

 • Opštinska izborna komisija odmah, po prijemu izborne liste, utvrđuje da li je podnesena u određenom roku i da li je sastavljena u skladu sa Zakonom. (član 47)

 

a) ako je podnešena lista neblagovremena odbacuje se rješenjem,

b) ako izborna lista sadrži određene nedostatke, Opštinska izborna komisija u roku od 48 sati od prijema izborne liste donosi zaključak kojim podnosiocu izborne liste

nalaže da, najkasnije u roku od 48 sati od dostavljanja zaključka, otkloni te

nedostatke,

c) ako Opštinska  izborna komisija utvrdi da nedostaci izborne liste nijesu otklonjeni ili nijesu otklonjeni u ostavljenom roku, donijeće u narednih 24 časa rješenje kojim se odbija proglašenje te izborne liste.

Kandidat može odustati od kandidature za odbornika do dana donošenja rješenja o proglašenju izborne liste.

Podnosilac izborne liste može povući listu najkasnije do dana utvrđivanja zbirne izborne liste.

 

 • Ako Opštinska izborna komisija utvrdi da podnešena izborna lista nema nedostataka (ili su utvrđeni nedostaci otklonjeni), rješenjem utvrđuje i proglašava izbornu listu. Rješenje se bez odlaganja dostavlja podnosiocu izborne liste. (član 48)

 

 • Nakon potvrđivanja i proglašenja podnesenih izbornih lista Opštinska izborna komisija utvrđuje zbirnu izbornu listu, koja sadrži sve izborne liste sa imenima svih kandidata,

– redosljed na zbirnoj izbornoj listi utvrđuje predsjednik Opštinske izborne komisije žrijebom, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika podnosilaca potvrđenih izbornih lista,

– zbirnu izbornu listu Opštinska izborna komisija javno objavljuje najkasnije petnaest (15) dana prije dana određenog za održavanje izbora. (član 49)

 

 • Opštinska izborna komisija danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svojih predstavnika u prošireni sastav Opštinske izborne komisije i dostavlja ga podnosiocu izborne liste u roku od 24 časa od časa donošenja tog zaključka.

Opunomoćeni predstavnici učestvuju u radu Opštinske izborne komisije punovažno odlučuju dvadeset (20) dana prije dana određenog za održavanje izbora. (član 26)

 

 • Pravo na medijsko praćenje prestaje 24 časa prije dana održavanja izbora, odnosno 25. maja u 24 časa.

 

II –  Birački spiskovi, biračka mjesta i birački odbori

 

 • Birački spiskovi

 

 • Ministarstvo rješenjem zaključuje birački spisak 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora. Rješenje iz stava 1 ovog člana obavezno sadrži ukupan broj birača u Crnoj Gori, u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mjestu, kao i datum zaključivanja biračkog spiska. U trenutku zaključivanja biračkog spiska, Ministarstvo aktivira aplikaciju zaključivanja, koja formira zaključeni birački spisak za te izbore. Ministarstvo je dužno da rješenje o zaključenju biračkog spiska dostavi Državnoj izbornoj komisiji u roku od 24 časa od časa njegovog donošenja. (član 18 Zakona o biračkom spisku).
 • Državna izborna komisija u roku od 24 časa od časa prijema podataka javno objavljuje broj birača u cjelini, po jedinicama lokalne samouprave i na svakom biračkom mjestu. (član 19)
 • Ministarstvo priprema, štampa i ovjerava izvode iz biračkog spiska razvrstane po jedinicama lokalne samouprave i biračkim mjestima i dostavlja ih Državnoj izbornoj komisiji u roku od 72 časa od dana kada je donijeto rješenje o zaključenju biračkog spiska. Izvod iz biračkog spiska za svako biračko mjesto sadrži sve podatke o biraču koje sadrži birački spisak iz člana 10 ovog zakona, kao i: redni broj upisa u okviru biračkog mjesta, mjesto za svojeručni potpis birača, naziv organa koji je sačinio izvod, datum sačinjavanja i oznaku biračkog mjesta za koje je izvod sačinjen. Državna izborna komisija ovjerene izvode iz biračkog spiska dostavlja odgovarajućoj opštinskoj izbornoj komisiji u roku od 24 časa od časa prijema izvoda iz biračkog spiska. Ako se istovremeno održava više izbora, priprema se onoliko izvoda iz biračkog spiska koliko se puta glasa. (član 20).

 

 • Određivanje i oglašavanje biračkih mjesta i imenovanje biračkih odbora

 

 • Biračka mjesta određuje Opštinska izborna komisija, na predlog organa nadležnog za vođenje biračkog spiska, najkasnije dvadeset (20) dana prije dana održavanja izbora (član 65 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika).
 • Opštinska izborna komisija, najkasnije deset (10) dana prije dana održavanja izbora oglašava koja su biračka mjesta određena i koji će birači glasati na pojedinim biračkim mjestima (član 65 stav 4).
 • Opštinska izborna komisija imenuje birački odbor za svako biračko mjesto najkasnije

deset (10) dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Izuzetno na obrazloženi zahtjev političke partije, odnosno grupe birača koja je stekla       pravo da predloži predstavnike u stalni sastav biračkog odbora, sastav biračkog        odbora se može mijenjati i nakon isteka ovog roka, a najkasnije 12 sati prije          otvaranja biračkih mjesta. (član 35).

 • Rješenje iz stava 1 člana 35a, Opštinska izborna komisija dostavlja svim podnosiocima potvrđenih izbornih lista u roku od 24 časa od časa donošenja. (član 35a stav 1).
 • Opštinska izborna komisija danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svojih predstavnika u prošireni sastav biračkog odbora. Zaključak o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u prošireni sastav biračkog odbora Opštinska izborna komisija dostavlja podnosiocu izborne liste, u roku od 24 časa od časa određivanja biračkog mjesta. Podnosilac izborne liste odrediće svog opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav biračkog odbora i o tome obavijestiti Opštinsku izbornu komisiju koja, najkasnije 24 časa od dostavljanja obavještenja, zaključkom poimenično utvrđuje lica koja ulaze u prošireni sastav biračkog odbora.
 • Opunomoćeni predstavnik učestvuje u radu biračkog odbora i punovažno odlučuje pet (5) dana prije dana određenog za održavanje izbora. (član 36)
 • Birački odbori preuzimaju izborni materijal od Opštinska izborna komisija najkasnije 48 sati prije dana održavanja izbora. (član 75 stav 3)
 • Birački odbor će najkasnije u roku od šest (6) časova od časa zatvaranja biračkog mjesta, dostaviti izborni materijal Opštinskoj izbornoj komisiji. (član 91 stav 2)

 

III –  Privremeni i konačni rezultati

 

 • Na osnovu rezultata glasanja na svim biračkim mjestima u izbornoj jedinici, opštinska izborna komisija će utvrditi privremene rezultate za izbor odbornika u roku od 12 sati od časa dostavljanja izvještaja sa biračkih mjesta. (član 92 Zakona o izboru odbornika i poslanika)
 • Ponovni izibori na pojedinom biračkom mjestu sprovode se ako Opštinska izborna komisija poništi izbore na pojedinom biračkom mjestu. (član 102 stav 1)
 • Ponovni izbori sprovode se najkasnije u roku od sedam dana od dana poništenja izbora. (član 103 stav 1)
 • Opštinska izborna komisija utvrđuje konačne rezultate za izbor odbornika u roku od 12 sati od isteka roka za podnošenje prigovora, odnosno žalbi, odnosno od konačnosti ili izvršnosti odluka donesenih po prigovoru ili žalbi (član 98).
 • Danom utvrđivanja konačnih rezultata izbora prestaje mandat opunomoćenim predstavnicima podnesenih izbornih lista u Opštinskoj izbornoj komisiji.
 • Konačni rezultati izbora za odbornike objavljuju se u Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi, najkasnije petnaest (15) dana od dana održavanja izbora.

 

IV –  Posmatrači izbora

 

 • Zainteresovani strani posmatrači mogu pratiti tok izbornog procesa od dana raspisivanja izbora do objavljivanja konačnih rezultata (član 111v).
 • Zainteresovani strani posmatrači prijavu za posmatranje izbora podnose Ministarstvu vanjskih poslova najkasnije deset (10) dana prije dana održavanja izbora. Ministarstvo narednog dana po prijemu prijave, dostavlja istu Državnoj izbornoj komisiji.
 • Državna izborna komisija u roku od 48 sati od dana prijema prijave izdaje službena ovlašćenja za posmatranje izbora ili rješenjem odbija izdavanje ovlašćenja.
 • Domaće nevladine organizacije zainteresovane za praćenje izbora prijave za posmatranje podnose najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.
 • Državna izborna komisija u roku od 48 sati od prijema prijave izdaje službena ovlašćenja za posmatranje izbora ili rješenjem odbija izdavanje ovlašćenja.
 • Ovlašćeni predstavnici domaćih organizacija za ispitivanje javnog mjenja mogu vršiti ispitivanje javnog mjenja po završenom glasanju.
 • Organizacija podnosi zahtjev Državnoj izbornoj komisiji koja u roku od 48 časova od prijema zahtjeva izdaje službena ovlašćenja ili rješenjem odbija izdavanje ovlašćenja.
 • Zahtjev se podnosi najkasnije pet dana prije dana glasanja.

PREDSJEDNIK

Husnija Šabović, s.r.