';

NADLEŽNOSTI

Sekretarijat za inspekcijske poslove vrši poslove uprave koji se odnose na:
1) Vrši monitoring u oblasti građenja i uređenja prostora i ostvaruje saradnju sa organima državne uprave nadležnim za ovu oblast u skladu sa zakonom;
2) vrši inspekcijski nadzor nad privremenim korišćenjem javnih površina i gradskog građevinskog zemljišta, radom ugostiteljskih objekata, ljetnjih bašti i zaštiti od buke u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih organa lokalne uprave;
3) vrši poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti lokalne uprave koji se odnose na prevoz lica i stvari u drumskom saobraćaju;
4) vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom, rekonstrukcijom, korišćenjem, održavanjem, zaštitom i upravljanjem vodnim objektima i sistemima u skladu sa zakonom i Odlukama Skupštine opštine;
5) vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom, rekonstrukcijom, korišćenjem, održavanjem, zaštitom i upravljanjem opštinskim putevima u skladu sa zakonom i drugim propisima;
6) vrši inspekcijskog nadzora u oblasti komunalnih djelatnosti i pružanja komunalnih usluga, vodoprivede, turizma, postavljanja privremenih objekata i pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom; stanovanja u stambenim zgradama; držanja kućnih ljubimaca; zaštite od buke u životnoj sredini; upotrebe simbola opštine, kao i u drugim oblastima u kojima opština vrši sopstvene poslove ili prenesene, odnosno povjerene poslove iz nadležnosti državne uprave, u skladu sa zakonom;
7) izdavanje prekršajnih naloga, odnosno podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka iz oblasti iz svoje nadležnosti, kao i podnošenje krivičnih prijava;
8) priprema informativnih i drugih stručnih materijala iz svoje nadležnosti za skupštinu, predsjednika opštine i organe lokalne uprave;
9) pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima organa i njihovo dostavljanje nadležnoj službi radi objavljivanja u medijima;
10) objavljivanje opštih i drugih akata u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava;
11) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
12) pripremu izvještaja o stanju u oblastima u kojima vrši inspekcijski nadzor, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine i organe uprave iz svog djelokruga;
13) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
14) drugi poslovi iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i Predsjednika opštine.

Mobile website

NADLEŽNOSTI

Sekretarijat za inspekcijske poslove vrši poslove uprave koji se odnose na:
1) Vrši monitoring u oblasti građenja i uređenja prostora i ostvaruje saradnju sa organima državne uprave nadležnim za ovu oblast u skladu sa zakonom;
2) vrši inspekcijski nadzor nad privremenim korišćenjem javnih površina i gradskog građevinskog zemljišta, radom ugostiteljskih objekata, ljetnjih bašti i zaštiti od buke u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih organa lokalne uprave;
3) vrši poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti lokalne uprave koji se odnose na prevoz lica i stvari u drumskom saobraćaju;
4) vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom, rekonstrukcijom, korišćenjem, održavanjem, zaštitom i upravljanjem vodnim objektima i sistemima u skladu sa zakonom i Odlukama Skupštine opštine;
5) vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom, rekonstrukcijom, korišćenjem, održavanjem, zaštitom i upravljanjem opštinskim putevima u skladu sa zakonom i drugim propisima;
6) vrši inspekcijskog nadzora u oblasti komunalnih djelatnosti i pružanja komunalnih usluga, vodoprivede, turizma, postavljanja privremenih objekata i pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom; stanovanja u stambenim zgradama; držanja kućnih ljubimaca; zaštite od buke u životnoj sredini; upotrebe simbola opštine, kao i u drugim oblastima u kojima opština vrši sopstvene poslove ili prenesene, odnosno povjerene poslove iz nadležnosti državne uprave, u skladu sa zakonom;
7) izdavanje prekršajnih naloga, odnosno podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka iz oblasti iz svoje nadležnosti, kao i podnošenje krivičnih prijava;
8) priprema informativnih i drugih stručnih materijala iz svoje nadležnosti za skupštinu, predsjednika opštine i organe lokalne uprave;
9) pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima organa i njihovo dostavljanje nadležnoj službi radi objavljivanja u medijima;
10) objavljivanje opštih i drugih akata u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava;
11) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
12) pripremu izvještaja o stanju u oblastima u kojima vrši inspekcijski nadzor, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine i organe uprave iz svog djelokruga;
13) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
14) drugi poslovi iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i Predsjednika opštine.