Print this page Generate PDF

Naslovna

Str. 1 od 25  > >>

15. 04. 2015.

IRF potpisao Protokol o poslovnoj saradnji sa opštinom Plav

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

Predstavnici Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, na čelu sa predsjednikom Odbora direktora, dr Zoranom Vukčevićem, boravili su danas u radnoj posjeti opštini Plav.

U sklopu posjete, predsjednik Odbora direktora IRF-a, dr Zoran Vukčević i predsjednik opštine Plav, Orhan Šahmanović, potpisali su Protokol o poslovnoj saradnji između Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore i opštine Plav.

 

10. 04. 2015.

JAVNI KONKURS za sufinansiranje rada sportskih klubova i organizacija za 2015 godinu

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

 Na osnovu člana 4. Odluke o finansiranju aktivnosti u sportu, Komisija za raspodjelu sredstava za podršku projekata sportskih organizacija raspisuje :

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje rada sportskih klubova i organizacija za 2015 godinu.

  • Predmet Konkursa je raspodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Opštine Plav sportskim klubovima registrovanim na teritoriji opštine Plav. Sredstva predvidjena Budžetom za 2015 godinu za sufinansiranje programa rada sportskih klubova u iznosu od 47.000,00 € biće raspoređena na osnovu Pravilnika o bližim kriterijuma za dodjelu finansijskih sredstava sportskim klubovima.
 

10. 04. 2015.

JAVNI KONKURS Za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2015.godinu.

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

Na osnovu člana 3 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ( „Sl.list CG-Opštinski propisi“, br.35/13), Komisija za raspodjelu sredstava za projekte NVO raspisuje

JAVNI KONKURS

Za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2015.godinu.

 

  • Pravo učešća na konkurs imaju NVO koji ispunjavaju sledeće uslove
  1. Registrovane na teritoriji Crne Gore
  2. Da imaju sjedište na teritoriji opštine Plav
  3. Da su upisane u opštinski Registar NVO, koji vodi Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti.

31. 03. 2015.

DRUGI OGLAS O PRODAJI CJELOKUPNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA AD“PLAVSKO JEZERO“

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

Na osnovu člana 135.Zakona o stečaju („Sl.list CG“,br.01/ll) i rješenja Privrednog suda u Bijelom Polju, St.br.50/13 od 11.04.2014.godine, stečajni upravnik u AD“PIavsko jezero“ u stečaju iz Plava,

obavještava

stečajnog sudiju Privrednog suda u B.Polju, dužnika, sve povjerioce, sva lica koja imaju zalogu, pravo vlasništva ili interes u vezi sa predmetnom imovinom ili drugo pravo, o namjeri prodaje imovine AD“Plavsko jezero“ u stečaju iz Plava i istovremeno na osnovu člana 134.Zakona o stečaju, objav lj uje

DRUGI OGLAS O PRODAJI CJELOKUPNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA AD“PLAVSKO JEZERO“u stečaju IZ PLAVA, PUTEM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Predmet prodaje je cjelokupna imovina stečajnog dužnika koju čine:

  1. Nepokretnosti opisane u LN br.382. KO Plav,poslovne zgrade u privredi i zemljište, po početnoj cijeni od 3.808.000,00 €.
  2. Nepokretnosti opisane u LN br.112. KO Gusinje, po početnoj cijeni od 464.100,00 €.

11. 03. 2015.

SAOPŠTENJE KABINETA PREDSJEDNIKA OPŠTINE

Kategorija: Crnogorski
Poslao: merdin

Danas je u radnoj posjeti opštini Plav bio direktor Direkcije za javne radove Vlade Crne Gore gospodin Žarko Živković, sa pomoćnikom gospodinom Mijom Peruničićem.

 

Sastanku kod Predsjednika opštine Orhana Šahmanovića prisustvovao je i direktor Direkcije za urdjenje prostora i investicije opštine Plav Fuad Feratović.

Analizirana je realizacija planiranih investicija za prošlu 2014 godinu.

Završene investicije:

1.Sportsko –rekreativni centar Murino ............................................452.850,00

2.Rekonstrukcija lokalnih puteva 2,2 km...........................................95.742,00

3. Izrada gl.projektamosta na Vruji....................................................18.445,00

4.Regulacija Plavske rijeke..............................................................227.446,00

5. Regulacija Jaseničke rijeke i sanacija vodovoda,II faza..............113.835,00

6.Sanacija lokalnih puteva oštećenih u poplavama............................27.703,00

7. rekonstrukcija ulice Plav-Vojno Selo-Gusinje (Jezerska-V.selo).355.337,00

                                                Ukupno...........................................1.291.358,00

Str. 1 od 25  > >>

Copyright 2012 © Opština Plav / Plav Municipality. All rights reserved.

Web design by Kristijan / Webmastering by Kemal