Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

Direkcija za investicije i imovinske odnose

Direktor direkcije

Fazlija Krcić

Rođen 10.04.1968. godine u Plavu. Osnovnu i srednju školu završio u Plavu.

Diplomirao na Beogradskom univerzitetu ( Rudarsko-geološki fakultet ) i stekao zvanje diplomirani inžinjer geologije.

Od 1998. do 1999. godine je obavljao pripravnički staž u Opštini Plav, nakon čega je zasnovao radni odnos u Sekretarijatu za inspekcijske poslove u Opštini Plav, kao komunalni Inspektor za drumski saobračaj.

05.10.2018.godine imenovan je za Sekretara Sekretarijata za inspekcijske poslove.

Oženjen, otac četvoro djece.

Kontakt informacije


+382 67 707 445

Nadleznosti


Direkcija za  investicije i imovinsko pravne odnose vrši poslove koji se odnose na:

– pripremu predloge odluka i drugih propisa iz svoje nadležnosti koji donosi Skupština opštine i odluke i druge akte koje donosi Predsjednik opštine;

– pripremu Program rada i Izvještaj o radu Direkcije;

– pripremu planove investicija i kapitalnih ulaganja u objekte infrastrukture  kao i za sve investicije i projekte koji se finansiraju iz sredstva opštine;

– ostvaruje neposrednu saradnju sa nadležnim državnim organima, medjunarodnim institucijama I donatorima  preko kojih se realizuju investicioni projekti tj. sa svim onim subjektima koji u potpunosti ili djelimično finansiraju izgradnju objekata od značaja za opštinu Plav;

– ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama po pitanjima iz svoje nadležnosti;

– obezbjeđuje slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama;

– stvaranje uslova za uređenje, korišćenje, opremanje i zaštitu građevinskog zemljišta;

– pripremanje građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata za komunalno opremanje istog, shodno srednjoričnim i godišnjim programima uređivanja gradjevinskog zemljišta;

– usklađuje programe uređivanja građevinskog zemljišta sa planovima razvoja pojedinih djelatnosti,

– preduzima mjere iz oblasti gradnje radi zaštite spomenika kulture i zaštite drugih objekata koji bi mogli biti eventualno ugroženi izvođenjem radova na pripremi građevinskog zemljišta,

– inicira i koordinira izvođenje kapitalnih investicija čiji je nosilac opština,

– organizuje i koordinira poslove na izradi projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju kapitalnih investicija od značaja za opštinu,

– stara se o izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti vodnih objekata i objekata za upotrebu i korišćenje voda koje finansira jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom i drugim propisima;

– vrši stalni građevinski nadzor nad objektima visokogradnje, niskogradnje, komunalnih objekata i objekata infrastrukture čiji je investitor opština,

– izrađuje i čuva projektno-tehničku dokumentaciju,

– pribavlja potrebne saglasnosti, tehničku dokumentaciju, odobrenje za gradnju i odobrenje za upotrebu objekata, odobrenja za izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, redovnom i investicionom održavanju objekata koje finansira opština, obezbjeđuje uslove za rad izvođača, sarađuje sa javnim preduzećima i ustanovama u postupku tehničkog prijema i primopredaje izgrađenih, odnosno rekonstruisanih objekata,

– učestvuje u pripremanju programa razvoja objekata komunalne infrastrukture od značaja za opštinu,

– saradnja sa nadležnim organom uprave inicira pokretanje postupka eksproprijacije nepokretnosti saglasno programu uređenja građevinskog zemljišta

– prati realizaciju godišnjih i srednjoročnih programa uređenja prostora, izrađuje predlog operativnog plana za realizaciju godišnjeg programa uređenja građevinskog zemljišta,

– vodi bazu podataka o svim kapitalnim investicijama,

– prati dinamiku rokova dospjelih potraţivanja i obaveza po investicijama,

– izrađuje finansijski plan plaćanja i vrši kontrolu plaćanja po ugovorenim obavezama,

– u saradnji sa službenikom za javne nabavke predlaže postupak javnih nabavki za izvođenje radova čiji je investitor, odnosno naručilac opština, predlaže plan javnih nabavki iz svoje nadležnosti učestvuje u pripremanju odluka o sprovođenju postupka javne nabavke, prati formiranje tenderske dokumentacije u postupku javnih nabavki u saradnji sa službenikom za javne nabavke;

– učestvuje u izradi predloga odluka za Predsjednika opštine i Skupštine opštine;

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom opštine i drugim propisima;

– obezbjeđuje slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga.

Korisni linkovi

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.