';

NADLEŽNOSTI:

Poslovi komunalne policije obuhvataju komunalni nadzor i obezbjeđivanje komunalnog reda u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast komunalnih djelatnosti i druge oblasti u kojima opština vrši sopstvene poslove ili poslove iz nadležnosti državne uprave koji su joj preneseni zakonom ili povjereni na osnovu zakona. U vršenju komunalnog nadzora i obezbjeđenju komunalnog reda, komunalna policija, pored ovlašćenja

propisanih zakonom kojim se uređuju poslovi i ovlašćenja komunalne policije, ovlašćena je da:

– kontroliše i stara se o sprovođenju odluke o komunalnom redu u dijelu koji se odnosi

na postupanje građana, privrednih i drugih subjekata,

– kontroliše javno vodosnabdijevanje, upravljanje komunalnim otpadnim vodama, upravljanje atmosferskim

vodama, upravljanje komunalnim otpadom, održavanje i korišćenje deponija, upravljanje vodama, javni

prevoz putnika u gradskim i prigradskim naseljima, održavanje opštinskih puteva (lokalni putevi, gradske

ulice i ulice u naseljima), biciklističkih staza i saobraćajnih oznaka i signalizacije, održavanje javnih groblja, kapela i krematorijuma, održavanje pijaca, držanje i prodaju proizvoda van prostora određenog za tu

namjenu, održavanje javnih prostora za parkiranje;

– kontroliše sprovođenje zabrana iz čl. 17 i 18 Zakona o komunalnim djelatnostima i preduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog

nepoštovanja;

– kontroliše da li se javne površine koriste u skladu sa njihovom namjenom;

– naredi uklanjanje stvari i drugih predmeta sa javnih površina ako su oni tu ostavljeni protivno propisima

jedinice lokalne samouprave;

– naredi uklanjanje otpada građanima, privredim i drugim subjektima sa mjesta koje nije određeno za tu

namjenu;

– kontroliše da li se komunalna usluga koristi na način propisan članom 31 stav 3 Zakona o komunalnim djelatnostima;

– kontroliše da li građani, privredni i drugi subjekti postupaju u skladu sa propisima jedinice lokalne samouprave;

– kontroliše da li je vlasnik objekta priključio svoj objekat na komunalnu infrastrukturu;

– kontroliše da li korisnik komunalnu uslugu koristi u skladu sa ugovorom zaključenim između vršioca komunalne djelatnosti i korisnika;

– preduzima druge mjere i postupa na način utvrđen zakonom i opštinskim propisima.

Kada komunalna policija dobije prijavu pravnih i fizičkih lica iz nadležnosti komunalnog inspektora, odnosno

ekološkog inspektora, dužna je da istu proslijedi nadležnom organu i o tome bez odlaganja obavijesti

podnosioca prijave.

Kada komunalna policija u vršenju komunalnog nadzora i nadzora nad komunalnim redom uoči činjenice,

okolnosti i nedostatke iz nadležnosti komunalnog, odnosno ekološkog inspektora, dužna je da sačini službenu

zabilješku i istu bez odlaganja dostavi komunalnom, odnosno ekološkom inspektoru na dalje postupanje.

Kada komunalna policija u vršenju komunalnog nadzora i nadzora nad komunalnim redom izda prekršajni

nalog, dužna je da bez odlaganja o tome obavijesti komunalnog inspektora radi daljeg postupanja.

DOKUMENTA

01 Lore Impsum Lorem Ipsum
02 Lorem Ipsum Lorem Ipsum

 

DOKUMENTA

01 Lore Impsum Lorem Ipsum
02 Lorem Ipsum Lorem Ipsum

 

Mobile website

NADLEŽNOSTI:

Poslovi komunalne policije obuhvataju komunalni nadzor i obezbjeđivanje komunalnog reda u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast komunalnih djelatnosti i druge oblasti u kojima opština vrši sopstvene poslove ili
poslove iz nadležnosti državne uprave koji su joj preneseni zakonom ili povjereni na osnovu zakona. U vršenju komunalnog nadzora i obezbjeđenju komunalnog reda, komunalna policija, pored ovlašćenja

propisanih zakonom kojim se uređuju poslovi i ovlašćenja komunalne policije, ovlašćena je da:

– kontroliše i stara se o sprovođenju odluke o komunalnom redu u dijelu koji se odnosi

na postupanje građana, privrednih i drugih subjekata,

– kontroliše javno vodosnabdijevanje, upravljanje komunalnim otpadnim vodama, upravljanje atmosferskim

vodama, upravljanje komunalnim otpadom, održavanje i korišćenje deponija, upravljanje vodama, javni

prevoz putnika u gradskim i prigradskim naseljima, održavanje opštinskih puteva (lokalni putevi, gradske

ulice i ulice u naseljima), biciklističkih staza i saobraćajnih oznaka i signalizacije, održavanje javnih groblja, kapela i krematorijuma, održavanje pijaca, držanje i prodaju proizvoda van prostora određenog za tu

namjenu, održavanje javnih prostora za parkiranje;

– kontroliše sprovođenje zabrana iz čl. 17 i 18 Zakona o komunalnim djelatnostima i preduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog

nepoštovanja;

– kontroliše da li se javne površine koriste u skladu sa njihovom namjenom;

– naredi uklanjanje stvari i drugih predmeta sa javnih površina ako su oni tu ostavljeni protivno propisima

jedinice lokalne samouprave;

– naredi uklanjanje otpada građanima, privredim i drugim subjektima sa mjesta koje nije određeno za tu

namjenu;

– kontroliše da li se komunalna usluga koristi na način propisan članom 31 stav 3 Zakona o komunalnim djelatnostima;

– kontroliše da li građani, privredni i drugi subjekti postupaju u skladu sa propisima jedinice lokalne samouprave;

– kontroliše da li je vlasnik objekta priključio svoj objekat na komunalnu infrastrukturu;

– kontroliše da li korisnik komunalnu uslugu koristi u skladu sa ugovorom zaključenim između vršioca komunalne djelatnosti i korisnika;

– preduzima druge mjere i postupa na način utvrđen zakonom i opštinskim propisima.

Kada komunalna policija dobije prijavu pravnih i fizičkih lica iz nadležnosti komunalnog inspektora, odnosno

ekološkog inspektora, dužna je da istu proslijedi nadležnom organu i o tome bez odlaganja obavijesti

podnosioca prijave.

Kada komunalna policija u vršenju komunalnog nadzora i nadzora nad komunalnim redom uoči činjenice,

okolnosti i nedostatke iz nadležnosti komunalnog, odnosno ekološkog inspektora, dužna je da sačini službenu

zabilješku i istu bez odlaganja dostavi komunalnom, odnosno ekološkom inspektoru na dalje postupanje.

Kada komunalna policija u vršenju komunalnog nadzora i nadzora nad komunalnim redom izda prekršajni

nalog, dužna je da bez odlaganja o tome obavijesti komunalnog inspektora radi daljeg postupanja.