';

NADLEŽNOSTI:

Poslovi komunalne policije obuhvataju komunalni nadzor i obezbjeđivanje komunalnog reda u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast komunalnih djelatnosti i druge oblasti u kojima opština vrši sopstvene poslove ili
poslove iz nadležnosti državne uprave koji su joj preneseni zakonom ili povjereni na osnovu zakona. U vršenju komunalnog nadzora i obezbjeđenju komunalnog reda, komunalna policija, pored ovlašćenja

propisanih zakonom kojim se uređuju poslovi i ovlašćenja komunalne policije, ovlašćena je da:

– kontroliše i stara se o sprovođenju odluke o komunalnom redu u dijelu koji se odnosi

na postupanje građana, privrednih i drugih subjekata,

– kontroliše javno vodosnabdijevanje, upravljanje komunalnim otpadnim vodama, upravljanje atmosferskim

vodama, upravljanje komunalnim otpadom, održavanje i korišćenje deponija, upravljanje vodama, javni

prevoz putnika u gradskim i prigradskim naseljima, održavanje opštinskih puteva (lokalni putevi, gradske

ulice i ulice u naseljima), biciklističkih staza i saobraćajnih oznaka i signalizacije, održavanje javnih groblja, kapela i krematorijuma, održavanje pijaca, držanje i prodaju proizvoda van prostora određenog za tu

namjenu, održavanje javnih prostora za parkiranje;

– kontroliše sprovođenje zabrana iz čl. 17 i 18 Zakona o komunalnim djelatnostima i preduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog

nepoštovanja;

– kontroliše da li se javne površine koriste u skladu sa njihovom namjenom;

– naredi uklanjanje stvari i drugih predmeta sa javnih površina ako su oni tu ostavljeni protivno propisima

jedinice lokalne samouprave;

– naredi uklanjanje otpada građanima, privredim i drugim subjektima sa mjesta koje nije određeno za tu

namjenu;

– kontroliše da li se komunalna usluga koristi na način propisan članom 31 stav 3 Zakona o komunalnim djelatnostima;

– kontroliše da li građani, privredni i drugi subjekti postupaju u skladu sa propisima jedinice lokalne samouprave;

– kontroliše da li je vlasnik objekta priključio svoj objekat na komunalnu infrastrukturu;

– kontroliše da li korisnik komunalnu uslugu koristi u skladu sa ugovorom zaključenim između vršioca komunalne djelatnosti i korisnika;

– preduzima druge mjere i postupa na način utvrđen zakonom i opštinskim propisima.

Kada komunalna policija dobije prijavu pravnih i fizičkih lica iz nadležnosti komunalnog inspektora, odnosno

ekološkog inspektora, dužna je da istu proslijedi nadležnom organu i o tome bez odlaganja obavijesti

podnosioca prijave.

Kada komunalna policija u vršenju komunalnog nadzora i nadzora nad komunalnim redom uoči činjenice,

okolnosti i nedostatke iz nadležnosti komunalnog, odnosno ekološkog inspektora, dužna je da sačini službenu

zabilješku i istu bez odlaganja dostavi komunalnom, odnosno ekološkom inspektoru na dalje postupanje.

Kada komunalna policija u vršenju komunalnog nadzora i nadzora nad komunalnim redom izda prekršajni

nalog, dužna je da bez odlaganja o tome obavijesti komunalnog inspektora radi daljeg postupanja.

Mobile website

NADLEŽNOSTI:

Poslovi komunalne policije obuhvataju komunalni nadzor i obezbjeđivanje komunalnog reda u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast komunalnih djelatnosti i druge oblasti u kojima opština vrši sopstvene poslove ili
poslove iz nadležnosti državne uprave koji su joj preneseni zakonom ili povjereni na osnovu zakona. U vršenju komunalnog nadzora i obezbjeđenju komunalnog reda, komunalna policija, pored ovlašćenja

propisanih zakonom kojim se uređuju poslovi i ovlašćenja komunalne policije, ovlašćena je da:

– kontroliše i stara se o sprovođenju odluke o komunalnom redu u dijelu koji se odnosi

na postupanje građana, privrednih i drugih subjekata,

– kontroliše javno vodosnabdijevanje, upravljanje komunalnim otpadnim vodama, upravljanje atmosferskim

vodama, upravljanje komunalnim otpadom, održavanje i korišćenje deponija, upravljanje vodama, javni

prevoz putnika u gradskim i prigradskim naseljima, održavanje opštinskih puteva (lokalni putevi, gradske

ulice i ulice u naseljima), biciklističkih staza i saobraćajnih oznaka i signalizacije, održavanje javnih groblja, kapela i krematorijuma, održavanje pijaca, držanje i prodaju proizvoda van prostora određenog za tu

namjenu, održavanje javnih prostora za parkiranje;

– kontroliše sprovođenje zabrana iz čl. 17 i 18 Zakona o komunalnim djelatnostima i preduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog

nepoštovanja;

– kontroliše da li se javne površine koriste u skladu sa njihovom namjenom;

– naredi uklanjanje stvari i drugih predmeta sa javnih površina ako su oni tu ostavljeni protivno propisima

jedinice lokalne samouprave;

– naredi uklanjanje otpada građanima, privredim i drugim subjektima sa mjesta koje nije određeno za tu

namjenu;

– kontroliše da li se komunalna usluga koristi na način propisan članom 31 stav 3 Zakona o komunalnim djelatnostima;

– kontroliše da li građani, privredni i drugi subjekti postupaju u skladu sa propisima jedinice lokalne samouprave;

– kontroliše da li je vlasnik objekta priključio svoj objekat na komunalnu infrastrukturu;

– kontroliše da li korisnik komunalnu uslugu koristi u skladu sa ugovorom zaključenim između vršioca komunalne djelatnosti i korisnika;

– preduzima druge mjere i postupa na način utvrđen zakonom i opštinskim propisima.

Kada komunalna policija dobije prijavu pravnih i fizičkih lica iz nadležnosti komunalnog inspektora, odnosno

ekološkog inspektora, dužna je da istu proslijedi nadležnom organu i o tome bez odlaganja obavijesti

podnosioca prijave.

Kada komunalna policija u vršenju komunalnog nadzora i nadzora nad komunalnim redom uoči činjenice,

okolnosti i nedostatke iz nadležnosti komunalnog, odnosno ekološkog inspektora, dužna je da sačini službenu

zabilješku i istu bez odlaganja dostavi komunalnom, odnosno ekološkom inspektoru na dalje postupanje.

Kada komunalna policija u vršenju komunalnog nadzora i nadzora nad komunalnim redom izda prekršajni

nalog, dužna je da bez odlaganja o tome obavijesti komunalnog inspektora radi daljeg postupanja.