Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

SLUŽBA SKUPŠTINE

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Skupštine opštine Plav ( u daljem tekstu: Skupština), njenih radnih tijela i odbornika obrazuje se Služba Skupštine (u daljem tekstu: Služba).

Službom rukovodi sekretar Skupštine.

U pogledu rukovođenja radom Službe, zasnivanje i prestanka radnog odnosa zaposlenih, ostvarivanja prava, dužnosti i odgovornosti u Službi kao i upotrebi i korišćenju sredstava za rad, sekretar ima prava i dužnosti starješine organa lokalne uprave.

Sekretar obavlja poslove u skladu sa zakonom, Statutom, Poslovnikom Skupštine i ovom odlukom, a za svoj rad je odgovoran predsjedniku Skupštine i Skupštini.

Sredstava za rad Službe obezbjeđuju se u Budžetu Opštine.

Služba u saradnji i preko opštinskih organa lokalne uprave obavlja:

– poslove organizacije, pripreme i obrade sjednica Skupštine,

– administrativno-tehničke poslove za radna tijela,

– administrativno-tehničke poslove za potrebe kluba odbornika u vezi sa obavljanjem odborničke funkcije,

– poslove protokola za potrebe Skupštine,

– pruža pravnu i stručnu pomoć za potrebe rada odbornika i radnih tijela,

– izrađuje tekstove usvojenih akata (odluke, preporuke, zaključci…) i priprema ih za njihovo obavljanje u “Sl. listu CG – opštinski porpisi”.

– priprema, sređuje i čuva propise i druge akte koje donosi Skupština,

– vrši i druge stručne i administrativno-tehničke poslove po zahtjevu Skupštine i predsjednika Skupštine.

Poslovi iz djelokruga rada Službe vrše se na osnovu akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji donosi sekretar Skupštine.

Određeni poslovi iz djelokruga rada Službe, kao što su poslovi u vezi sa radno-pravnim statusom zaposlenih, pisarnice, arhive prevoza, tekućeg investicionog održavanja prostorija za rad i opremu koju koristi obavlja se u saradnji i preko opštinskih organa lokalne uprave.

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.