';

NADLEŽNOSTI:

Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije vrši poslove koji se odnose na:

 • pripremanje, planiranje i izradu Nacrta Budžeta Opštine; pripremu izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i izdaci za narednu godinu, koje utvrđuje Predsjednik; izrada stručnog uputstva o ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja Budžeta; propisuje bliži sadržaj i formu zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava; izrađuje Nacrt odluke o privremenom finansiranju; prati korišćenje odobrenih sredstava potrošačkih jedinica po dinamici koju odobri Predsjednik, dostavlja podatke resornom ministarstvu o prihodima i izdacima i budžetskom zaduženju; priprema izvještaje za Skupštinu opštine o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve; učestvuje u izradi programa razvoja Opštine i pojedinih djelatnosti, višegodišnjeg investicionog plana i utvrđenom investicionom politikom; vrši poslove uvođenja samodoprinosa; učestvuje u identifikaciji i zaštiti kapitala Opštine u postupcima transformacije javnih preduzeća čiji je osnivač Opština i drugih privrednih subjekata;
 • upravlja konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima i vodi evidenciju o postojećem dugu Opštine; priprema Završni račun Bužeta Opštine; odobrava otvaranje podračuna i bliže određuje način korišćenja ovih računa; vodi glavnu knjigu trezora i pomoćne knjige; obavlja finansijsko planiranje i upravlja gotovinskim sredstvima; vrši kontrolu izdataka i izvršavanje Budžeta; vrši obračun i isplatu zarada i naknada službenika organa i javnih službi, kao potrošačkih jedinica; vodi centralnu evidenciju o zaradama lokalnih službenika i namještenika; upravlja dugom i analizira zaduženost; budžetsko računovodstvo i izvještavanje; upravljanje finansijskim informacionim sistemom;
 • priprema propise kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade) i analizira efekte primjene tih propisa, na osnovu podataka i u saradnji sa organima nadležnim za lokalne javne prihode i preduzetništvo, a u cilju predlaganja odgovarajuće fiskalne politike;
 • prati stanje, priprema propise i predloge aktivnosti za podsticanje ravnomjerno regionalnog razvoja Opštine prilagođavanjem potreba razvoja na opštinskom i regionalnom nivou sa prioritetima razvoja na nivou Crne Gore u skladu sa sredstvima obezbijeđenim na nivou Države, Opštine i sredstvima za razvoj iz Fondova Evropske unije; prati i predlaže mjere za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za regiju i Opštinu; učestvuje u pripremi i postupku donošenja Strateškog plana Opštine; učestvuje u pripremi i sprovođenju politike regionalnog razvoja; izrađuje i dostavlja Ministarstvu godišnji izvještaj o realizaciji razvojnih projekata; priprema podatke za razvrstavanje Opštine prema stepenu razvijenosti i stepenu konkurentnosti; predlažu podsticajne mjere za ravnomjerni regonalni razvoj opštine u skladu sa Zakonom i Strategijom i učestvuje u sprovođenju podsticajnih mjera, učestvuje u postupku obezbjeđivanja sredstava za regionalni razvoj; učestvuje u postupku realizacije korišćenja sredstava Fondova Evropske unije u skladu sa aktima zaključenim između Države i Evropske unije, obezbeđuje pristup bazi razvojnih projekata, unos i korišćenje podataka, radi praćenja sprovođenja politike regionalnog razvoja i efikasnog planiranja;
 • obezbjeđivanje primjene propisa u oblastima za koje je osnovan i uređivanje odnosa u skladu sa zakonom; prati stanje u oblasti privrede i za potrebe nadležnih subjekata prikuplja i obrađuje podatke u vezi s tim; sagledava opravdanost inicijativa za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti sa aspekta njihovog značaja za razvoj preduzetništva; učestvuje u izradi programa razvoja Opštine i pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana; učestvuje u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana (poljoprivreda, turizam) i prikuplja i obrađuje podatke u cilju sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije; učestvuje u implementaciji propisa o zaštiti potrošača; prati stanje tržišta i ostvaruje neposrednu saradnju sa subjektima iz ove oblasti; utvrđuje program aktivnosti i način stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou; ostvaruje saradnju i pruža informacije zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva, a posebno malih i srednjih preduzeća, u cilju korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovim oblastima ; daje sugestije i podršku za realizaciju pojedinih inicijativa putem kredita; sarađuje sa asocijacijama poslodavaca i učestvuje u realizaciji aktivnosti Socijalnog savjeta Opštine; učestvuje u promovisanju i realizaciji aktivnosti za razvoj turizma i inicira i realizuje promociju atraktivnih turističkih destinacija Opštine; vrši poslove lokalne uprave saglasno propisima o turizmu i s tim u vezi radi unapređenja razvoja turizma, sarađuje i učestvuje u radu organa Turističke organizacije Nikšića; predlaže najbolje preduzetnike i privredna društva za dodjelu odgovarajućih nagrada u oblasti turizma i poljoprivrede; učestvuje u stvaranju uslova i organizovanju sajmova i drugih sličnih manifestacija;
 • priprema propis kojim se uređuje radno vrijeme u djelatnostima od neposrednog interesa za građane; rješava u postupku po zahtjevima za određivanje kategorija ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vodi registar tih objekata i vrši rekategorizaciju istih; ovjerava knjige gostiju za objekte u kojima se pružaju usluge smještaja; ovjerava knjige žalbi za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske i turističke usluge; utvrđuje ispunjenost uslova poslovnih prostora (tvrde gradnje, montažnim objektima privremenog karaktera, pokretnim i plovnim objektima) u pogledu tehničke opremljenosti; izdaje odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti shodno propisima; donosi rješenje i evidentira svaku promjenu podataka u odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti; izdaje odobrenje za obavljanje djelatnosti pružanja turističkih usluga shodno propisima; izdaje odobrenje za obavljanje djelatnosti pružanja usluga renta-cara i limo servisa; vrši prijem i vodi evidenciju prijava za obavljanje turističkih djelatnosti koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti; priprema propis o minimalno-tehničkim uslovima za ambulantno pružanje ugostiteljskih usluga; vrši prijem prijava o početku obavljanja trgovine i prijava o promjeni podataka i vodi evidenciju istih; vrši prijem prijava zanatlija o obavljanju zanatske djelatnosti i izdaje potvrdu o podnijetoj prijavi sa podacima iz sadržine evidencije koju vodi i dostavlja nadležnim subjektima; donosi rješenja o prestanku obavljanja privredne djelatnosti; izdaje odobrenja o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog, shodno propisu o radnom vremenu; izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju; vrši inspekcijski nadzor nad pružanjem usluga renta-cara i limo servisa, ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i u seoskom domaćinstvu u skladu sa Zakonom o turizmu;
 • prati stanje i predlaže program aktivnosti za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Opštine; vodi upravni postupak o ispunjenosti uslova i donosi rješenje o privremenoj i trajnoj promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; vodi evidenciju o zemljištu koje je promijenilo namjenu; daje mišljenje o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Opštine; izdaje uvjerenja individualnim proizvođačima o poljoprivrednoj proizvodnji; predlaže i učestvuje u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje putem kreditnog aranžmana i drugih stimulativnih mjera; predlaže i prati realizaciju Agrobudžeta u saradnji sa drugim subjektima, učestvuje u izradi biznis planova, utvrđuje uslove za stimulisanje i kreditiranje poljoprivrednih proizvođača, vrši kontrolu namjenskog korišćenja kredita; učestvuje u realizaciji mjera državne agrarne politike; vodi postupak za utvrđivanje prava za staračke naknade; preduzima aktivnosti i učestvuje u otkupu viška poljoprivrednih proizvoda sa područja Opštine; daje predloge za rekordere u poljoprivrednoj proizvodnji; učestvuje u organizaciji sajmova – izložbi iz oblasti poljoprivrede; organizuje stručna predavanja vezana za pojedine oblasti proizvodnje u cilju podizanja nivoa znanja poljoprivrednih proizvođača;
 • stara se o sprovođenju mjera za uzgoj, zaštitu i lov divljači,
 • vrši upravni nadzor nad organizacijama i privrednim društvima koja se bave uzgojem, zaštitom i lovom divljači koje je Opština osnovala,
 • utvrđuje ispunjenost uslova i donosi rješenja o upisu u registar proizvođača alkoholnih pića, vodi registar proizvođača ovih pića;
 • učestvuje u radu stručnih komisija za eksproprijaciju i procjenu šteta od elementarnih nepogoda;
 • priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine; priprema stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa Opštine i za autentična tumačenja propisa Opštine u ovoj oblasti; ostvaruje neposrednu saradnju sa nevladinim organizacijama povodom pitanja iz nadležnosti organa;
 • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti.

Mobile website

NADLEŽNOSTI:

Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije vrši poslove koji se odnose na:

 • pripremanje, planiranje i izradu Nacrta Budžeta Opštine; pripremu izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i izdaci za narednu godinu, koje utvrđuje Predsjednik; izrada stručnog uputstva o ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja Budžeta; propisuje bliži sadržaj i formu zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava; izrađuje Nacrt odluke o privremenom finansiranju; prati korišćenje odobrenih sredstava potrošačkih jedinica po dinamici koju odobri Predsjednik, dostavlja podatke resornom ministarstvu o prihodima i izdacima i budžetskom zaduženju; priprema izvještaje za Skupštinu opštine o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve; učestvuje u izradi programa razvoja Opštine i pojedinih djelatnosti, višegodišnjeg investicionog plana i utvrđenom investicionom politikom; vrši poslove uvođenja samodoprinosa; učestvuje u identifikaciji i zaštiti kapitala Opštine u postupcima transformacije javnih preduzeća čiji je osnivač Opština i drugih privrednih subjekata;
 • upravlja konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima i vodi evidenciju o postojećem dugu Opštine; priprema Završni račun Bužeta Opštine; odobrava otvaranje podračuna i bliže određuje način korišćenja ovih računa; vodi glavnu knjigu trezora i pomoćne knjige; obavlja finansijsko planiranje i upravlja gotovinskim sredstvima; vrši kontrolu izdataka i izvršavanje Budžeta; vrši obračun i isplatu zarada i naknada službenika organa i javnih službi, kao potrošačkih jedinica; vodi centralnu evidenciju o zaradama lokalnih službenika i namještenika; upravlja dugom i analizira zaduženost; budžetsko računovodstvo i izvještavanje; upravljanje finansijskim informacionim sistemom;
 • priprema propise kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade) i analizira efekte primjene tih propisa, na osnovu podataka i u saradnji sa organima nadležnim za lokalne javne prihode i preduzetništvo, a u cilju predlaganja odgovarajuće fiskalne politike;
 • prati stanje, priprema propise i predloge aktivnosti za podsticanje ravnomjerno regionalnog razvoja Opštine prilagođavanjem potreba razvoja na opštinskom i regionalnom nivou sa prioritetima razvoja na nivou Crne Gore u skladu sa sredstvima obezbijeđenim na nivou Države, Opštine i sredstvima za razvoj iz Fondova Evropske unije; prati i predlaže mjere za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za regiju i Opštinu; učestvuje u pripremi i postupku donošenja Strateškog plana Opštine; učestvuje u pripremi i sprovođenju politike regionalnog razvoja; izrađuje i dostavlja Ministarstvu godišnji izvještaj o realizaciji razvojnih projekata; priprema podatke za razvrstavanje Opštine prema stepenu razvijenosti i stepenu konkurentnosti; predlažu podsticajne mjere za ravnomjerni regonalni razvoj opštine u skladu sa Zakonom i Strategijom i učestvuje u sprovođenju podsticajnih mjera, učestvuje u postupku obezbjeđivanja sredstava za regionalni razvoj; učestvuje u postupku realizacije korišćenja sredstava Fondova Evropske unije u skladu sa aktima zaključenim između Države i Evropske unije, obezbeđuje pristup bazi razvojnih projekata, unos i korišćenje podataka, radi praćenja sprovođenja politike regionalnog razvoja i efikasnog planiranja;
 • obezbjeđivanje primjene propisa u oblastima za koje je osnovan i uređivanje odnosa u skladu sa zakonom; prati stanje u oblasti privrede i za potrebe nadležnih subjekata prikuplja i obrađuje podatke u vezi s tim; sagledava opravdanost inicijativa za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti sa aspekta njihovog značaja za razvoj preduzetništva; učestvuje u izradi programa razvoja Opštine i pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana; učestvuje u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana (poljoprivreda, turizam) i prikuplja i obrađuje podatke u cilju sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije; učestvuje u implementaciji propisa o zaštiti potrošača; prati stanje tržišta i ostvaruje neposrednu saradnju sa subjektima iz ove oblasti; utvrđuje program aktivnosti i način stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou; ostvaruje saradnju i pruža informacije zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva, a posebno malih i srednjih preduzeća, u cilju korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovim oblastima ; daje sugestije i podršku za realizaciju pojedinih inicijativa putem kredita; sarađuje sa asocijacijama poslodavaca i učestvuje u realizaciji aktivnosti Socijalnog savjeta Opštine; učestvuje u promovisanju i realizaciji aktivnosti za razvoj turizma i inicira i realizuje promociju atraktivnih turističkih destinacija Opštine; vrši poslove lokalne uprave saglasno propisima o turizmu i s tim u vezi radi unapređenja razvoja turizma, sarađuje i učestvuje u radu organa Turističke organizacije Nikšića; predlaže najbolje preduzetnike i privredna društva za dodjelu odgovarajućih nagrada u oblasti turizma i poljoprivrede; učestvuje u stvaranju uslova i organizovanju sajmova i drugih sličnih manifestacija;
 • priprema propis kojim se uređuje radno vrijeme u djelatnostima od neposrednog interesa za građane; rješava u postupku po zahtjevima za određivanje kategorija ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vodi registar tih objekata i vrši rekategorizaciju istih; ovjerava knjige gostiju za objekte u kojima se pružaju usluge smještaja; ovjerava knjige žalbi za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske i turističke usluge; utvrđuje ispunjenost uslova poslovnih prostora (tvrde gradnje, montažnim objektima privremenog karaktera, pokretnim i plovnim objektima) u pogledu tehničke opremljenosti; izdaje odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti shodno propisima; donosi rješenje i evidentira svaku promjenu podataka u odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti; izdaje odobrenje za obavljanje djelatnosti pružanja turističkih usluga shodno propisima; izdaje odobrenje za obavljanje djelatnosti pružanja usluga renta-cara i limo servisa; vrši prijem i vodi evidenciju prijava za obavljanje turističkih djelatnosti koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti; priprema propis o minimalno-tehničkim uslovima za ambulantno pružanje ugostiteljskih usluga; vrši prijem prijava o početku obavljanja trgovine i prijava o promjeni podataka i vodi evidenciju istih; vrši prijem prijava zanatlija o obavljanju zanatske djelatnosti i izdaje potvrdu o podnijetoj prijavi sa podacima iz sadržine evidencije koju vodi i dostavlja nadležnim subjektima; donosi rješenja o prestanku obavljanja privredne djelatnosti; izdaje odobrenja o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog, shodno propisu o radnom vremenu; izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju; vrši inspekcijski nadzor nad pružanjem usluga renta-cara i limo servisa, ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i u seoskom domaćinstvu u skladu sa Zakonom o turizmu;
 • prati stanje i predlaže program aktivnosti za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Opštine; vodi upravni postupak o ispunjenosti uslova i donosi rješenje o privremenoj i trajnoj promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; vodi evidenciju o zemljištu koje je promijenilo namjenu; daje mišljenje o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Opštine; izdaje uvjerenja individualnim proizvođačima o poljoprivrednoj proizvodnji; predlaže i učestvuje u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje putem kreditnog aranžmana i drugih stimulativnih mjera; predlaže i prati realizaciju Agrobudžeta u saradnji sa drugim subjektima, učestvuje u izradi biznis planova, utvrđuje uslove za stimulisanje i kreditiranje poljoprivrednih proizvođača, vrši kontrolu namjenskog korišćenja kredita; učestvuje u realizaciji mjera državne agrarne politike; vodi postupak za utvrđivanje prava za staračke naknade; preduzima aktivnosti i učestvuje u otkupu viška poljoprivrednih proizvoda sa područja Opštine; daje predloge za rekordere u poljoprivrednoj proizvodnji; učestvuje u organizaciji sajmova – izložbi iz oblasti poljoprivrede; organizuje stručna predavanja vezana za pojedine oblasti proizvodnje u cilju podizanja nivoa znanja poljoprivrednih proizvođača;
 • stara se o sprovođenju mjera za uzgoj, zaštitu i lov divljači,
 • vrši upravni nadzor nad organizacijama i privrednim društvima koja se bave uzgojem, zaštitom i lovom divljači koje je Opština osnovala,
 • utvrđuje ispunjenost uslova i donosi rješenja o upisu u registar proizvođača alkoholnih pića, vodi registar proizvođača ovih pića;
 • učestvuje u radu stručnih komisija za eksproprijaciju i procjenu šteta od elementarnih nepogoda;
 • priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine; priprema stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa Opštine i za autentična tumačenja propisa Opštine u ovoj oblasti; ostvaruje neposrednu saradnju sa nevladinim organizacijama povodom pitanja iz nadležnosti organa;
 • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti.