Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije

Sekretar

V.D Sulejman Dešić

Kontakt informacije


+382 69 771 388

Nadleznosti


Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije vrši poslove koji se odnose na:

 • 1) pripremanje, planiranje, izradu Budžeta Opštine, pripremanje izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i rashodi za narednu godinu, koje utvrđuje predsjednik Opštine, izradu stručnog uputstva o ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja budžeta, propisivanje sadržaja i formi zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava, pripremu propisa o privremenom finansiranju, praćenje korišćenja odobrenih sredstava potrošačkih jedinica po dinamici koju odobri predsjednik Opštine, praćenje izvršenja budžeta Opštine, pripremanje planova izvršenja budžeta, završnog računa budžeta i odluke o zaduživanju Opštine, dostavljanje podataka resornom ministarstvu o prihodima, izdacima i budžetskom zaduženju, pripremu izvještaja za Skupštinu Opštine o korišćenju sredstava stalne budžetske reserve, vršenje poslova oko zaduživanja Opštine izdavanjem hartija od vrijednosti ili uzimanjem zajmova, potrebama za pozajmicama i mogućnostima za davanje kredita;

  2) upravljanje konsolidovanim računom trezora, podračunima i drugim računima i vođenje evidencije o postojećem dugu Opštine, odobravanje otvaranja podračuna i bliže određivanje načina korišćenja ovih računa, vođenje glavne knjige trezora i pomoćne knjige, finansijsko planiranje i upravljanje gotovinskim sredstvima, vršenje kontrole izdataka i izvršavanja budžeta, vršenje obračuna zarada i naknada službenika i namještenika organa Opštine i javnih ustanova, kao budžetskih korisnika, vršenje isplate zarada i naknada zaposlenih u lokalnoj upravi, vođenje centralne evidencije o zaradama lokalnih službenika i namještenika, upravljanje dugom i analiziranje zaduženosti, vođenje evidencije o postojećem potraživanju Opštine, budžetsko računovodstvo i izvještavanje, upravljanje finansijskim informacionim sistemom;

  3) praćenje stanja u oblasti privrede i za potrebe nadležnih subjekata prikuplja i obrađuje podatke u vezi sa tim, sagledavanje opravdanosti inicijativa za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti sa aspekta njihovog značaja za razvoj preduzetništva, učestvovanje u izradi programa razvoja opštine i pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana, učestvovanje u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana (poljoprivrede i turizma), prikupljanje i obradu podataka u cilju sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije, učestvovanje u implementaciji propisa o zaštiti potrošača, opštih i operativnih planova zaštite od štetnog dejstva voda i havarijskog zagađenja vode od lokalnog značaja, zaštite od erozija i bujica, praćenje stanja tržišta i ostvarivanje neposredne saradnje sa subjektima iz ove oblasti, utvrđivanje programa aktivnosti i načina stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou, ostvarivanje saradnje i pružanje informacija subjektima zainteresovanim za razvoj preduzetništva, a posebno malih i srednjih preduzeća, u cilju korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovim oblastima, davanje sugestije i podrške stvaranju uslova za realizaciju pojedinih inicijativa putem kredita, saradnju sa asocijacijama poslodavaca i učestvovanje u realizaciji aktivnosti Socijalnog savjeta Opštine, učestvovanje u promovisanju i realizaciji aktivnosti za razvoj turizma, učestvovanje u stvaranju uslova i organizovanju sajmova i drugih sličnih manifestacija;

  4) pripremu propisa kojima se utvrđuju lokalni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade) i analiziranje efekata primjene tih propisa; utvrdjivanja, naplate i kontrole lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza, taksa i naknada); utvrđivanje i naplata godišnje naknade za bespravne objekte; rješava u upravnom postupku u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima; analizira stepen i efekat ostvarenih prihoda; propisuje oblik i sadržaj poreske prijave; preduzima mjere naplate i prinudne naplate lokalnih javnih prihoda; vrši inspekcijski nadzor iz svoje oblasti rada u skladu sa zakonom; priprema periodične izvještaje i informacije o stepenu naplate lokalnih javnih prihoda; obezbjedjuje funkcionisanje jedinstvenog informacionog sistema za oblast lokalnih javnih prihoda i obezbjedjuje monitoring u ovoj oblasti; obezbjedjuje tačno i ažurno vodjenje evidencije svih naplaćenih lokalnih javnih prihoda; obračun, kontrolu i naplatu članskog doprinosa za Turističku organizaciju Plav;

  5) izradu i sprovođenje odluka o uspostavljanju biznis zona, izradu akcionih planova biznis zona u skladu sa zakonom, promocija biznis zona, animiranja potencijalnih investitora za ulaganje u okviru biznis zona, priprema i sprovođenje odluka o olakšicama za privredna društva i preduzetnike koji posluju u okviru biznis zona;

  6) saradnju i kordinaciju sa službom predsjednika Opštine u pripremi i sprovođenju razvojnih programa, planova i projekata iz nadležnosti ovog organa;

  7) izdaje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje turističkih usluga; izdaje rješenja o trajnom prestanku obavljanja ugostiteljske djelatnosti; izdaje rješenja o prestanku važenja i oduzimanju odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu; ovjerava knjige prigovora i knjige domaćih stranih gostiju koje vode ugostitelji, vodi registre ugostiteljskih objekata, trgovaca i zanatlija; izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju; ovjeravanje knjige gostiju za objekte u kojima se pružaju usluge smještaja, ovjeravanje knjige žalbi za objekte u kojima se pružaju ugostiteljske i turističke usluge, utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora (tvrde gradnje, montažnim objektima privremenog karaktera i pokretnim objektima) u pogledu tehničke opremljenosti, donošenje rješenja i evidentiranje svake promjene podataka u odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, vršenje prijema prijava o početku obavljanja trgovine i prijava o promjeni podataka i vođenje evidencije istih, vršenje prijema prijava zanatlija o obavljanju zanatske djelatnosti i izdavanje potvrde o podnijetoj prijavi sa podacima iz sadržine evidencije koju vodi i dostavlja nadležnim subjektima, donošenje rješenja o prestanku obavljanja privredne djelatnosti, rješavanje u postupku po zahtjevima za određivanje kategorija ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vođenje registra tih objekata i vršenje rekategorizacije istih, izdavanje odobrenja o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog, shodno propisu o radnom vremenu, izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju; utvrđivanje uslova za obavljanje privrednih djelatnosti (ugostiteljstva, turizma, zanatstva, prometa robe na malo i vršenja usluga u prometu, autotaxi prevoza, javnog prevoza, prevoza u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju i dr); izdavanje licence za gradski i prigradski prevoz putnika i izvoda licence za svako vozilo kojim se obavlja gradski i prigradski linijski prevoz putnika i vođenje evidenciju licenci i izvoda licenci; izdavanje licence za auto taksi prevoz i prevoz tereta i vodi evidenciju izdatih licenci i izvoda licenci; izdavanje odobrenja za prevoz za sopstvene potrebe i vodi evidenciju izdatih odobrenja; realizaciju programa edukacije preduzetnika.

  8) praćenje stanja i predlaganje mjera za podsticanje poljoprivrede i pripremanje propisa iz ove oblasti, davanje saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, rješavanje po zahtjevima za privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, predlaganje mjera za suzbijanje poljskih šteta, izdavanje uvjerenja individualnim proizvođačima o sopstvenoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, predlaganje i učestvovanje u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje i stočarstva putem kreditnog aranžmana i drugih stimulativnih mjera, predlaganje i praćenje realizacije Agrobudžeta u saradnji sa drugim subjektima; predlaže i učestvuje u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje i stočarstva putem kreditnog aranžmana i drugih stimulativnih mjera; učestvovanje u izradi biznis planova, utvrđivanje uslova za stimulisanje i kreditiranje poljoprivrednih proizvođača, vršenje kontrole namjenskog korišćenja kredita, učestvovanje u realizaciji mjera državne agrarne politike, vođenje postupka za utvrđivanje prava na staračke naknade, davanje predloga za nagrađivanje rekordera u poljoprivrednoj proizvodnji, učestvovanje u organizovanju sajmova iz oblasti poljoprivrede, organizovanje stručnih predavanja vezanih za pojedine oblasti proizvodnje u cilju podizanja nivoa znanja poljoprivrednih proizvođača;

  9) obezbeđivanje uslova za sprovođenje mjera za uzgoj, zaštitu i lov divljači;

  10) sprovodi upravni postupak po zahtjevu za izdavanje vodnih uslova, vodne saglasnosti, vodne dozvole, potvrde o ispunjenosti uslova utvrđenih vodnom saglasnošću i vodnog naloga iz svoje nadležnosti; u zakonom predviđenim slučajevima privremeno ograničava ili obustavlja vodno pravo; određuje granice vodnog dobra od lokalnog značaja i daje predlog za upis u katastar nepokretnosti; određuje status odnosno prestanak statusa javnog vodnog dobra od lokalnog značaja i predlaže njegov upis odnosno brisanje u katastru nepokretnosti; određuje područja na kojima je opšta upotreba javnog vodnog dobra od lokalnog značaja zabranjena ili uslove ograničenja, kao i način njegovog korišćenja na tom području; određuje obim i vrstu istražnih radova za izvorišta površinskih i podzemnih voda iz svoje nadležnosti; utvrđuje poplavna područja za vode od lokalnog značaja i priprema program sanacije od posledica štetnog dejstva i isti izvršava; vodi registar voda i vodnu knjigu; stara se o izgradnji i rekonstrukciji održavanju i zaštiti vodnih objekata i objekata za upotrebu i korišćenje voda koje finansira jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom i drugim propisima; obavlja poslove iz svoje nadležnosti u postupku davanja koncesija na vodnom dobru i vodi evidenciju ugovora o koncesijama na vodnom dobru;

  11) učestvovanje u izradi programa razvoja Opštine i pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana, davanje predloga za donošenje Odluke o ulaganjima u skladu sa utvrđenom investicionom politikom, učestvovanje u izradi razvojnih projekata koji su od značaja za opštinu i staranje o realizaciji istih, vršenje poslova koji se odnose na izradu projekata i sprovođenje implementacije istih, obavljanje poslova iz oblasti prekogranične saradnje, izradu projekata i kandidovanje istih za dobijanje sredstava iz pretpristupnih i drugih fondova EU i vršenje njihove implementacije;

  12) pripremu propisa iz nadležnosti Sekretarijata i praćenje njihovog sprovođenja;

  13) poslove javnih nabavki, u skladu sa zakonom;

  14) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

  15) pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;

  16) pripremu izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Sekretarijata, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;

  17) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.

Korisni linkovi

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.