Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

Institut “slobodna stolica”

(izvod iz Poslovnika o radu Skupštine opštine Plav)

 

  1. UČEŠĆE  NEVLADINIH ORGANIZACIJA

 

 

  1. Predstavnik nevladinih organizacija

Član 170

Predstavnik nevladinih organizacija može učestvovati na sjednici Skupštine, na način i po postupku propisanom ovim Poslovnikom.

Po jednoj tački dnevnog reda na sjednici Skupštine može učestvovati jedan predstavnik nevladinih organizacija.

  1. Uslovi za učešće

 

Član 171

Predstavnik nevladine organizacije može učestvovati u radu sjednice Skupštine (Institut “slobodna stolica”) ukoliko nevladina organizacija ispunjava sljedeće uslove:

– da je registrovana najmanje godinu dana;

– da ima sjediste na teritoriji opstine;

-da je u prethodnoj godini: realizovala jedan ili više projekata u opštini ili učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu, ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini;

– da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast i

-da ima članove koji posjeduju iskustvo i poznaju predmetnu temu, ili ima saradnike koji posjeduju stručne reference po predmetnim temama.

Nevladina organizacija koja ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, ima pravo da predloži, odnosno imenuje predstavnika nevladine organizacije koji će učestvovati u radu sjednice.

  1. Prijava za učešće u radu i dužnost dostavljanja podataka

Član 172

Nevladina organizacija dužna je da, radi korišćenja Instituta “slobodna stolica”, Službi Skupštine dostavi:

– prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa ili predstavlja nevladinu organizaciju, sa dokumentacijom na osnovu koje se utvrđuje ispunjenost uslova iz prethodnog člana;

– Statut nevladine organizacije;

– Odluku o osnivanju nevladine organizacije;

– izjavu ovlašćenog lica za zastupanje ili predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o sprječavanju sukoba interesa.

  1. Evidencija

Član 173

Služba Skupštine, na osnovu dostavljenih prijava nevladinih organizacija ustanovljava, vodi i ažurira evidenciju o nevladinim organizacijama koje ispunjavaju uslove iz člana 171 ovog Poslovnika.

  1. Objavljivanje saziva sjednice Skupštine i poziva

Član 174

Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća na sjednicu Skupštine objavljuje se na veb sajtu Skupštine, najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća na sjednici može se uputiti i putem lokalnog javnog emitera, kao i na drugi pogodan način.

Prijavu za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju Predsjedniku Skupštine, najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine, s tim što su dužne da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici.

  1. Učešće više nevladnih organizacija

Član 175

Ukoliko se, povodom iste tačke dnevnoga reda, prijavi više nevladinih organizacija, Predsjednik Skupštine poziva na sastanak predstavnike tih nevladinih organizacija.

Na sastanku kod Predsjednika Skupštine, predstavnici nevladinih organizacija dogovaraju i određuju predstavnike koji će učestvovati u radu sjednice, po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Član 176

Predstavnicima nevladinih organizacija koji su određeni da učestvuju u radu sjednice, dostavlja se poziv za sjednicu sa materijalom za tačku dnevnoga reda po kojoj učestvuju, najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama dnevnog reda prisustvovati sjednici Skupštine, objavljuje se na veb sajtu Skupštine.

Član 177

Predstavnici nevladinih organizacija koji su pozvani da učestvuju u radu sjednice, mogu podnositi predloge i mišljenja u odnosu na materijale po tačkama dnevnog reda zbog kojih su tražili učešće, najkasnije 3 dana prije dana održavanja sjednice.

Predlozi i mišljenja dostavljaju se predsjedniku Skupštine, Predsjedniku Opštine, drugom ovlašćenom predlagaču i nadležnom radnom tijelu.

O predlozima i mišljenjima Skupština ne odlučuje, osim kad ih prihvati predlagač, odnosno nadležno radno tijelo, kada postaju sastavni dio predloga predlagača ili radnog tijela.

  1. UČEŠĆE GRAĐANA

 

Član 178

U radu Skupštine mogu učestvovati i predstavnici zainteresovanih građana.

Građani koji su zainteresovani da njihov predstavnik učestvuje u radu Skupštine, u pisanoj formi, podnose zahtjev predsjedniku Skupštine, najmanje 7 dana prije održavanja sjednice, sa navođenjem podataka o pitanjima po kojima su zainteresovani da učestvuju u radu sjednice i predstavniku koji će na sjednici Skupštine zastupati njihove interese.

Predsjednik Skupštine, prilikom odlučivanja o učešću predstavnika zainteresovanih građana na sjednici, vodi računa o prostornim mogućnostima i potrebama obezbeđenja optimalnih uslova za rad sjednice Skupštine.

Član 179

Predstavnici zainteresovanih građana koji učestvuju u radu sjednice mogu podnositi predloge i mišljenja, najkasnije 3 dana prije dana održavanja sjednice.

Predlozi i mišljenja dostavljaju se predsjedniku Skupštine, predsjedniku Opštine, drugom ovlašćenom predlagaču i nadležnom radnom tijelu.

O predlozima i mišljenjima Skupština ne odlučuje, osim kad ih prihvati predlagač, odnosno nadležno radno tijelo, kada postaju sastavni dio predloga predlagača ili radnog tijela.

Član 180

Predsjednik Skupštine najmanje jednom godišnje organizuje radni sastanak sa predstavnicima nevladinog sektora i mjesnih zajednica u cilju sagledavanja ostvarenog nivoa saradnje i utvrđivanja predloga za unapređenje saradnje.

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.