Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

Sekretarijat za uređenje prostora, ekologiju i zaštitu životne sredine

Sekretar

Hamid Mehmedović

 

 

Kontakt informacije


+382 67 584 070

Nadleznosti


 

Sekretarijat za uređenje prostora, ekologiju i zaštitu životne sredine vrši poslove koji se odnose na:

 1. pripremu i sprovođenje opštinskih propisa u oblastima za koje je organ obrazovan (izgradnja pomoćnih objekata, postavljanje, građenje i uklanjanje lokalnih objekata od opšteg interesa, postavljanje, građenje i uklanjanje pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, u skladu sa zakonom);
 2. pripremu i praćenje izrade lokalne planske dokumentacije do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, predlaganje smjernica za programski zadatak i pripremnih poslova na izradi lokalne planske dokumentacije u skladu sa zakonom, praćenje i sprovođenje državnih planskih dokumenata u okviru nadležnosti organa, izrada i donošenjeplanskih okumenata po posebnom postupku u skladu sa zakonom;
 3. izdavanje izvoda iz planskog dokumenta za prostor u granicama lokalnog planskog dokumenta, u skladu sa zakonom;
 4. izrada i sprovođenje Programa privremenih objekata i programa o stanju uređenja prostora do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore;
 5. sprovođenje upravnih postupaka za: izdavanje građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, rekonstrukciju, postavljanje ili uklanjanje objekata za koje je nadležan do okončanja započetih postupaka i izdavanje upotrebne dozvole za te objekte; legalizaciju bespravnih objekata; pretvaranje posebnog i zajedničkog dijela stambene zgrade u poslovnu prostoriju, odnosno poslovne prostorije u posebni ili zajednički dio stambene zgrade; plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta; naknade za urbanu sanaciju;
 6. sistematizovanje i utvrđivanje liste bespravnih objekata za koje nije podnijet zahtjev ili nijesu ispunili uslov za legalizaciju i dostavljanje iste nadležnom inspekcijskom organu i organu lokalne uprave nadležnom za donošenje rješenja o alternativnom smještaju, u skladu sa zakonom;
 7. izdavanje urbanističko-tehničkih i urbanističkih uslova u skladu sa zakonom;
 8. vođenje dokumentacione osnove o prostoru, čuvanje dokumentacije, uspostavljanje elektronske komunikacije;
 9. izradu nacrta i prijedloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata;
 10. izrada i praćenje lokalnog plana zaštite životne sredine i dostavljanje podataka o stanju životne sredine;
 11. izrada i praćenje lokalnog plana biodiverziteta sa akcionim planom, dostavljanje izvještaja o stanju prirode;
 12. praćenje zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu i sprovođenje upravnog postupka za izdavanje saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu;
 13. sprovođenje upravnog postupka procjene uticaja na životnu sredinu; odlučivanje po zahtjevima o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, odlučivanje po zahtjevima za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu; odlučivanje po zahtjevima o davanju saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu; obavještavanje javnosti i zainteresovane javnosti; organizovanje i vođenje javne rasprave i održavanje javne tribine; donošenje odluka o obrazovanju komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i ocjenu elaborata; vođenje evidencije o postupcima potrebe izrade elaborata procjene uticaja, obima i sadržaja elaborata i o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti u obliku glavne i javne knjige;
 14. određivanje akustičkih zona, izrada karata buke i dostavljanje podataka akustičkih zona; utvrđivanje ispunjenosti uslova i mjera zaštite od buke u tehničkoj dokumentaciji za objekte za koje se izrađuje procjena uticaja na životnu sredinu;
 15. vođenje postupka izrade Studija zaštite-revizije za proglašenje zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji opštine, obavještavanje zainteresovane javnosti o početku pripreme akata o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra;
 16. obračun naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 17. utvrđivanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju ili rekonstrukciju objekata u nadležnosti opštine do okončanja započetih postupaka, pripremu rješenja o toj naknadi i staranje o njegovom izvršenju, iniciranje postupka eksproprijacije radi izgradnje objekata od interesa za opštinu;
 18. izdavanje uslova i mjera za zaštitu životne sredine;
 19. pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 20. rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 21. vođenje propisanih evidencija iz ovih oblasti kao i drugih evidencija u skladu sa zakonom;
 22. pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga organa;
 23. pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;
 24. priprema Izvještaj za postupanje u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
 25. slobodan pristup informacijama iz djelokruga organa;
 26. vrši i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima

 

Korisni linkovi

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.