Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Sekretar

Fikret Canović

Kontakt informacije


+382 67 332 148

Nadleznosti


Sekretarijat za lokalnu samoupravu vrši poslove uprave koji se odnose na:

Sekretarijat za lokalnu samoupravu vrši poslove koji se odnose na:

 1. praćenje i sprovođenje zakona iz oblasti sistema lokalne samouprave;
 2. izradu i sprovođenje propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave, organizaciju lokalne uprave i drugih propisa;
 3. izradu i sprovođenje propisa o mjesnim zajednicama;
 4. postupak u vezi sa osnivanjem i radom mjesnih zajednica, vršenje stručnih i organizacionih poslova u vezi izbora organa mjesnih zajednica, koordiniranje njihovim radom, pružanje stručne i tehničke pomoći organima mjesne zajednice u vezi organizovanja i sprovođenja neposrednih oblika izjašnjavanja i odlučivanja građana (inicijativa, građanska inicijativa, zbor građana i referendum), vođenje registra mjesnih zajednica i druge stručne i administrativno tehničke poslove vezane za rad mjesnih zajednica.
 5. izradu propisa o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, saradnju sa nevladinim organizacijama, učešću predstavnika građana i NVO-a u radu Skupštine;
 6. upravljanje ljudskim resursima u dijelu koji se odnosi na: pripremu propisa iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa, objavljivanje i sprovođenje oglasa i konkursa za potrebe organa lokalne uprave, prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih sa obaveznog penzionog i zdravstvenog osiguranja, vođenje centralne kadrovske evidencije i drugih evidencija iz oblasti rada, vođenje internog tržišta rada, utvrđivanje prava i obaveza lokalnih službenika i namještenika koji su na raspolaganju i ispitivanje mogućnosti njihovog raspoređivanja na nepopunjena radna mjesta u organima lokalne uprave, praćenje ocjenjivanja rada lokalnih službenika i namještenika, dostavljanje podataka u vezi sa vođenjem centralne evidencije o zaradama lokalnih službenika i namještenika organu lokalne uprave nadležnom za poslove finansija, izradu predloga programa stručnog usavršavanja službenika, odnosno namještenika i pripravnika, sagledavanje i analiza potreba organa lokalne uprave za usavršavanjem i obukom, koordinira aktivnosti oko obuke zaposlenih, saradnju sa organom državne uprave za upravljanje kadrovima i Zajednicom opština u ostvarivanju utvrđenih nadležnosti iz ove oblasti, priprema analize, izvještaje i informacije u oblasti upravljanja kadrovima, učestvovanje u pripremi predloga kadrovskog plana i druge poslove iz oblasti razvoja i upravljanja kadrovima, u skladu sa zakonom;
 7. postupak zaključenja braka, vođenje matičnog registra vjenčanih, izdavanje izvoda iz matičnih registara i uvjerenja na osnovu podataka koji se vode u matičnim registrima, obnova oštećenih, uništenih ili nestalih matičnih registara, kao i drugih poslova utvrđenih zakonom;
 8. ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa;
 9. izdavanje potvrde o životu i izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidncija;
 10. izdavanje radnih i volonterskih knjižica, upisivanje podataka, zamjena i izdavanje novih radnih knjižica, vođenje registra izdatih radnih i volonterskih knjižica;
 11. stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa izradom, upotrebom, čuvanjem i uništavanjem pečata Opštine i njenih organa i upotrebom simbola;
 12. uređivanje i obezbjeđivanje uslova za razvoj kulture i zaštitu kulturnih dobara kroz pripremu propisa, programa i drugih akata vezanih za razvoj kulture u Opštini u pozorišnoj, bibliotečkoj, muzejskoj, kinematografskoj, arheološkoj i drugim oblastima razvoja kulture, umjetničkog stvaralaštva i kulturno-umjetničkog amaterizma, vođenje registra, zaštitu i održavanje spomenika kulture i spomen-obilježja, izradu programa podizanja spomen-obilježja i odluka o podizanju, izmjeni i uklanjanju spomen obilježja, organizovanje kulturnih manifestacija i drugih poslova u oblasti kulture;
 13. obezbjeđivanje ostvarivanja i praćenje javnog interesa u oblasti informisanja, razvoja i unapređenja medija, posebno lokalnih javnih emitera;
 14. praćenje i učestvovanje u obezbjeđivanju uslova za ostvarivanje i unapređivanje primarne zdravstvene zaštite u Opštini, iniciranjem i predlaganjem mjera u ovoj oblasti, učestvovanjem u planiranju i sprovođenju razvoja primarne zdravstvene zaštite koja je od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo, u skladu sa zakonom i drugim aktima;
 15. stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana;
 16. pripremanje predloga, mišljenja i sugestija u postupku donošenja nacionalnog programa razvoja sporta, strategije razvoja sporta Opštine i drugih propisa i programa;
 17. dodjeljivanje nagrada i priznanja u oblasti sporta, izradu programa finansiranja aktivnosti u sportu i sportskih manifestacija;
 18. izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata i drugih programskih i planskih akata u okviru nadležnosti organa (u oblastima socijalne i dječije zaštite, rodne ravnopravnosti, prava RE zajednice, žrtava nasilja i sl.), sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Opštine u okviru nadležnosti organa, praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u djelokrugu organa;
 19. sprovođenja upravnog postupka i vršenje upravnih radnji iz oblasti za koje je organ obrazovan (ostvarivanje prava na oblike socijalne i dječije zaštite, prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih invalida rata, obezbjeđenja alternativnog smještaja vlasnicima bespravnog objekta, slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga, izdavanja radnih i volonterskih knjižica, upisa kvalifikacije obrazovanja, drugih upravnih postupaka i radnji u skladu sa zakonom i odlukama Opštine;
 20. postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 21. prevenciju i suzbijanje bolesti zavisnosti i rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u saradnji sa nadležnim organima državne uprave i sl.;
 22. vođenje propisanih evidencija iz oblasti u kojima je organ obrazovan u skladu sa zakonom i odlukama Opštine;
 23. upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama i institucijama u oblastima iz svoje nadležnosti (JU Centar za kulturu “Husein Bašić”, JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa” Plav, Turistička organizacija Opštine Plav, Opštinske organizacije Crvenog krsta Plav, FK Jezero i drugim javnim službama i institucijama iz ove oblasti);
 24. utvrđivanje i sprovođenje politike za mlade, staranje o unapređenju života mladih, učestvovanje u donošenju i realizaciji lokalnih akcionih planova i drugih dokumenata koji se tiču mladih i njihovog učešća u lokalnoj zajednici,
 25. ostvarivanje rodne ravnopravnosti i zaštita ljudskih i manjinskih prava;
 26. saradnju sa nevladinim organizacijama, unapređenje nevladinog sektora i vođenje evidencije nevladinih organizacija sa teritorije Opštine;
 27. usmjeravanje djece sa posebnim potrebama u odgovarajuće obrazovne programe, u skladu sa zakonom, predlaže predsjedniku Opštine predsjednika i članove Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama i obezbjeđivanje uslova za rad;
 28. pripremanje propisa iz oblasti stipendiranja i dodjelu stipendija studentima kao i podsticanje daljeg školovanja talentovane i nadarene djece;
 29. zaštitu starih, osoba sa invaliditetom i marginalizovanih kategorija stanovništva;
 30. izradu lokalnih planova akcije, praćenje realizacije utvrđenih mjera i pripremu izvještaja;
 31. pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
 32. pripremu izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Sekretarijata, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;
 33. upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 34. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine; kao i postupak objavljivanja akata na internet sajtu i web stranici opštine Plav.

 

Vodič

Korisni linkovi

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.