Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

Služba zaštite i spašavanja

Komandir

Besim Gutić

Rođen 22.05.1987.godine u Plavu.Osnovnu i srednju školu završio u Plavu.

Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru.

Radni odnos započeo u Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti juna 2015.godine,a mjeseca septembra 2017.godine imenovan za Pomoćnika Sekretara pomenutog Sekretarijata.Od februara do jula 2018.godine obavljao je i poslove V.D. Komandira Službe zaštite i spasavanja.

Na mjesto Komandira Službe zaštite i spasavanja imenovan 05.09.2018.godine

Kontakt informacije


+382 67 707 443

Nadleznosti


Služba zaštite i spašavanja vrši poslove koji se odnose na:

1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti zaštite i spašavanja i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija službe, izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i planskih dokumenata u oblasti za koju je služba osnovana;

2) izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe, sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa Opštine u okviru djelokruga službe, praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;

3) učešće u pripremi i sprovođenje plana zaštite od požara, poplava, zemljotresa i drugih akcidentnih i vanrednih situacija na području Opštine;

4) spašavanje i zaštitu ljudi i imovine;

5) preventivne mjere zaštite od požara i drugih akcidentnih situacija, kontrolu ispravnosti i servis protivpožarnih aparata i opreme;

6) organizaciju obuka i vježbi za vršenje poslova službe;

7) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;

8) sprovođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;

9) pružanje usluga dopremanja vode i sličnih usluga privrednim društvima, drugim pravnim licima i građanima u bezvodnom području u saradnji sa nadležnim organima uprave i javnim službama;

10) saradnju sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja;

11) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

12) pripremu izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;

13) pripremu izvještaja o stanju u oblasti zaštite i spašavanja sa predlogom mjera, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;

14) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.

Korisni linkovi

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.