';

NADLEŽNOSTI:

Služba glavnog administratora vrši stručne i druge poslove za ostvarivanje funkcije Glavnog administratora, utvrđene zakonom, a koji se odnose na:

– rješavanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama protiv prvostepenih rješenja organa lokalne uprave donijetih u postupcima: izdavanje odobrenja za obavljanje preduzetničke djelatnosti, izdavanje odobrenja za izvođenje žive muzike, izdavanje odobrenja za pružanje turističkog smještaja, utvrđivanja lokalnih javnih prihoda, taksi, doprinosa, naknada, prinudne naplate poreskih potraživanja, u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata iz nadležnosti opštine, u oblasti komunalnih djelatnosti (komunalno uređenje, saobraćaj i putevi, korišćenje voda, zaštita životne sredine), inspekcijskog nadzora, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa iz djelokruga lokalne uprave;

– rješavanje u prvostepenom postupku po zahtjevima za slobodan pristup informacijama;

– učestvovanje u izradi ili davanju mišljenja na nacrte i predloge normativnih akata organa lokalne uprave;

– davanje sugestija, primjedbi i upustava prvostepenim organima u vršenju poslova iz okvira svoje nadležnosti;

– davanje tumačenja zakona i drugih propisa;

– pružanje stručne pomoći organima lokalne uprave u izradi upravnih akata, obrazaca, zahtjeva, ugovora i dr. ;

– ukazivanje Glavnom administrator na neusaglašenost pojedinih odredaba opštih akata sa opštinskim propisima;

– predlaganje pokretanja postupaka za izmjenu propisa;

– predlaganje mjera za prevazilaženje odnosno otklanjanje problema ili propusta u radu organa lokalne uprave;

– praćenje vođenja registra upravnih procedura;

– ukazivanje Glavnom administratoru na sukob nadležnosti između organa lokalne uprave i davanje predloga razrješenja sukoba;

– obavještavanje Glavnog administratora o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti rada organa lokalne uprave i službi;

– praćenje elektronskog prijema zahtjeva stranaka upućenih organima lokalne uprave, upoznavanje sa sadržinom zahtjeva, zaduženjima po izvršiocima, praćenje rokova za postupanje po podnescima, ukazivanje izvrđiocima na blagovremenost rješavanja;

– razmatranje Predloga Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave i davanje mišljenja Glavnom administrator o istom;

– davanje mišljenja Glavnom administratoru na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organima lokalne uprave i službi;

– pružanje pomoći u izradi navedenih akata;

– pripremanje informativnog i drugog materijala za Glavnog administratora i Predsjednika opštine;

– saradnja sa organima lokalne uprave drugih opština, državnih organa, Zajednice opština i Uprave za kadrove;

– razmatranje pritužbi građana na rad organa lokalne uprave, zahtjeva da se starješina organa izjasni po istima, vršenje uvida u spise predmeta i utvrđivanje činjenica na koje se ukazuje pritužbama;

– predlaganje programa obuke lokalnih službenika i namještenika;

– izdavanje rasporeda upotrebe službenih vozila i putnih naloga i izdavanje naloga za nabavku naftnih derivata;

– prati i sprovodi zakone i druge propise;

– pripremanje izvještaja o radu za Glavnog administratora;

– vrši poslove koji se odnose na slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

– vrši i druge poslove po nalogu Glavnog administratora

Mobile website

NADLEŽNOSTI:

Služba glavnog administratora vrši stručne i druge poslove za ostvarivanje funkcije Glavnog administratora, utvrđene zakonom, a koji se odnose na:

– rješavanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama protiv prvostepenih rješenja organa lokalne uprave donijetih u postupcima: izdavanje odobrenja za obavljanje preduzetničke djelatnosti, izdavanje odobrenja za izvođenje žive muzike, izdavanje odobrenja za pružanje turističkog smještaja, utvrđivanja lokalnih javnih prihoda, taksi, doprinosa, naknada, prinudne naplate poreskih potraživanja, u oblasti uređenja prostora i izgradnje objekata iz nadležnosti opštine, u oblasti komunalnih djelatnosti (komunalno uređenje, saobraćaj i putevi, korišćenje voda, zaštita životne sredine), inspekcijskog nadzora, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa iz djelokruga lokalne uprave;

– rješavanje u prvostepenom postupku po zahtjevima za slobodan pristup informacijama;

– učestvovanje u izradi ili davanju mišljenja na nacrte i predloge normativnih akata organa lokalne uprave;

– davanje sugestija, primjedbi i upustava prvostepenim organima u vršenju poslova iz okvira svoje nadležnosti;

– davanje tumačenja zakona i drugih propisa;

– pružanje stručne pomoći organima lokalne uprave u izradi upravnih akata, obrazaca, zahtjeva, ugovora i dr. ;

– ukazivanje Glavnom administrator na neusaglašenost pojedinih odredaba opštih akata sa opštinskim propisima;

– predlaganje pokretanja postupaka za izmjenu propisa;

– predlaganje mjera za prevazilaženje odnosno otklanjanje problema ili propusta u radu organa lokalne uprave;

– praćenje vođenja registra upravnih procedura;

– ukazivanje Glavnom administratoru na sukob nadležnosti između organa lokalne uprave i davanje predloga razrješenja sukoba;

– obavještavanje Glavnog administratora o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti rada organa lokalne uprave i službi;

– praćenje elektronskog prijema zahtjeva stranaka upućenih organima lokalne uprave, upoznavanje sa sadržinom zahtjeva, zaduženjima po izvršiocima, praćenje rokova za postupanje po podnescima, ukazivanje izvrđiocima na blagovremenost rješavanja;

– razmatranje Predloga Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave i davanje mišljenja Glavnom administrator o istom;

– davanje mišljenja Glavnom administratoru na akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organima lokalne uprave i službi;

– pružanje pomoći u izradi navedenih akata;

– pripremanje informativnog i drugog materijala za Glavnog administratora i Predsjednika opštine;

– saradnja sa organima lokalne uprave drugih opština, državnih organa, Zajednice opština i Uprave za kadrove;

– razmatranje pritužbi građana na rad organa lokalne uprave, zahtjeva da se starješina organa izjasni po istima, vršenje uvida u spise predmeta i utvrđivanje činjenica na koje se ukazuje pritužbama;

– predlaganje programa obuke lokalnih službenika i namještenika;

– izdavanje rasporeda upotrebe službenih vozila i putnih naloga i izdavanje naloga za nabavku naftnih derivata;

– prati i sprovodi zakone i druge propise;

– pripremanje izvještaja o radu za Glavnog administratora;

– vrši poslove koji se odnose na slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;

– vrši i druge poslove po nalogu Glavnog administratora