Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

Predsjednik

Nihad Canović

 

Kontakt informacije


051/251-420; 051/251-475

Nadleznosti


Predsjednik Opštine je izvršni organ Opštine.

Predsjednika Opštine bira Skupština na vrijeme od četiri godine, većinom glasova ukupnog broja odbornika.

Broj mandata predsjednika Opštine nije ograničen.

 

Predsjednik opštine:

1) predstavlja i zastupa opštinu;

2) predlaže propise i druge akte koje donosi skupština;

3) stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, kao i za sprovođenje strateških dokumenata od državnog značaja;

4) stara se i odgovoran je za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova;

5) podnosi izvještaj o stanju imovine opštine;

6) odlučuje o otuđenju imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina;

7) utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora;

8) imenuje i razrješava potpredsjednika opštine, uz saglasnost skupštine;

9) imenuje i razrješava glavnog administratora, starješine organa, odnosno posebnih službi

iz člana 69 st. 1 i 3 ovog zakona;

10) imenuje i razrješava glavnog gradskog arhitektu;

11) postavlja i razrješava menadžera;

12) podnosi skupštini godišnji izvještaj o svom radu i radu organa i službi iz člana 69 ovog zakona, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu;

13) usmjerava i usklađuje rad organa i službi iz člana 69 ovog zakona i javnih službi, radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga, o čemu donosi odgovarajuće akte;

14) daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa i službi iz člana 69 ovog zakona i javnih službi;

15) vrši upravni nadzor nad radom organa i službi iz člana 69 ovog zakona i javnih službi;

16) donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova, ako posebnim propisom nije drukčije utvrđeno;

17) odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje;

18) donosi akte kojima obezbjeđuje izvršenje budžeta opštine;

19) donosi kadrovski plan;

20) donosi plan integriteta;

21) donosi godišnji plan obuka lokalnih službenika i namještenika;

22) vrši i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima opštine. Predsjednik opštine može imati stručnu službu kojom rukovodi.

Predsjednik opštine donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji stručne službe iz stava 2 ovog člana, odlučuje o izboru kandidata u postupku zasnivanja radnog odnosa I pravima i obavezama zaposlenih u službi.

Korisni linkovi

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.