Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte podrške ženskom preduzetništvu

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu(„Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 30/19), Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu raspisuje:

 

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte podrške ženskom preduzetništvuza 2024. godinu

 

Predmet konkursa je raspodjela sredstava za projekte podrške ženskom preduzetništvu za 2024. godinu.

Pravo učešća na konkursu za raspodjelu sredstava za projekte podrške ženskom preduzetništvu za 2024. godinu imaju društva/preduzetnice koje ispunjavaju sledeće uslove:

– Registrovana na teritoriji Crne Gore;

– Da ima sjedištem odnosno prebivalište na teritoriji Opštine Plav;

Sredstva planirana Budžetom Opštine za 2024. godinu u iznosu od 4.000,00€, raspodjeljuju se za podršku projektima ženskog preduzetništva koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se, naročito:

– podstiče ekonomski razvoj opštine;

– podstiče razvoj poljoprivrede i ruralnog područja (unapređenjem stočarstva, voćarstva, vinogradarstva, ratarstva, povrtlarstva, realizacijom programa na ruralnom području, zaštitom poljoprivrednog zemljišta, korišćenjem plodnog zemljišta);

– podstice razvoj organske poljoprivredne proizvodnje;

– stvaraju uslovi i podstiče razvoja turizma;

– podstiče razvoj lova i ribolova;

– doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja kulturne baštine;

– razvoj fizičke kulture i sporta i

– doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

Prijava na konkurs dostavlja se na obrascu koji propisuje organ lokalne uprave nadležan za žensko preduzetništvo, na kojima je navedena dokumentacija potrebna za konkurisanje i sastavni je dio javnog konkursa.

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja na web sajtu www.plav.me i oglasnoj tabli Opštine Plav, odnosno zaključno sa 14.06.2024.godine u 14:00h.

Dokumentaciju koju je neophodno priložiti uz prijavu jeste:

U zapečaćenoj koverti, preduzetnice koje ZAPOČINJU biznis prilažu:

– prijava za dodelu bespovratnih sredstava (Obrazac 1);

– izrađen biznis plan; (Obrazac 2)

– ovjerena kopija lične karte;

– potvrda o neosuđivanosti za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine;

– Pismo preporuka ili namjera;

– tri stampane i jednu el. verziju biznis plana na CD-u.

U zapečaćenoj koverti, predzetnice koje planiraju RAZVOJ POSLOVANJA prilažu:

– prijava za dodelu bespovratnih sredstava; (Obrazac 1);

– izrađen biznis plan; (Obrazac 2)

– ovjerena kopija lične karte;

– potvrda o neosuđivanosti za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine;

– Pismo preporuka ili namjera;

– tri stampane i jednu el. verziju biznis plana na CD-u;

– Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa;

– Rješenje o registraciji za PDV ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;

– Važeći statut društva;

– Orginal ili ovjerena kopija obrazca ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa;

– Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;

– Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) za prethodnu godinu, izuzev kod preduzetnica koji nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;

– Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz broja zaposlenih.

Društvo/preduzetnica koja je za realizaciju biznis plana koristila budžetska sredstva, po javnom konkursu u prethodnoj godini, prilaže i izvještaj o realizaciji biznis plana, sa detaljnim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja, uključujući i finansijski izvještaj sačinjen u skladu sa posebnim propisom (detaljan finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu, sa kopijama računa, ugovora i izvoda banke po kojima su plaćani, kao i narativni izvještaj sa tabelarnim pregledom troškova za utrošena sredstva).

Ukoliko društvo/preduzetnica u navedenom periodu nije koristila sredstva po osnovu odluka Komisije, dostaviti izjavu o tome.

Ukoliko društvo/preduzetnica ne dostavi tražene izvještaj o realizovanom biznis planu iz predhodnih godina koji su finansirani iz Budžeta Opštine, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva raspodjeljuju.

Biznis plan treba da sadrži:

 1. Osnovne podatke;
 2. Rezime
 3. Misija i cilj projekta
 4. Podaci o preduzeću Analiza dosadašnjeg poslovanja
 5. Analiza tržišta;
 6. Prodajno tržište
 7. Nabavno tržište
 8. Analiza konkurencije
 9. Proizvod, proizvodni program;
 10. Zaposlenost i kvalifikaciona struktura;
 11. Lokacija;
 12. Predračun investicionih ulaganja;
 13. Izvori finansiranja;
 14. Rashodi poslovanja;
 15. Investicioni troškovi: Amortizacija; Investiciono održavanje; Kamate; Osiguranje.
 16. Tekući troškovi: Materijalni troškovi; Obračun bruto zarada; Ostali nematerijalni troškovi.
 17. Zaključak i prateća dokumentacija.

Jedno društvo/ preduzetnica može konkurisati sa najviše dva biznis plana, a moze biti podržana samo jednim biznis planom.

Prijava se predaje na prvom šalteru Građanskog biroa Opštine Plav sa naznakom:

„Prijava na konkurs za raspodjelu sredstava za projekte podrške ženskom preduzetništvu za 2024. godinu- Sekretarijat za lokalnu samoupravu, ul. Meteriz br. 2, 84325 Plav“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana od 10:00h do 13:00h u Sekretarijatu za privredu, razvoj i finansijeOpštine Plav.

Prijavni obrazac

Odluka o kriterijumima nacinu i postupku

Model Biznis plana za 2024

Javni konkurs za raspodjelu sredstava ženskom preduzetništvu za 2024

 

Predsjednik Komisije

Fikret Canović

Korisni linkovi

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.