Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

Odluku o dodjeli studentske nagrade Opštine Plav za 2022. godinu

Na osnovu člana 19. stava 2. Odluke o stipendiranju studenata, studentskoj i učeničkoj nagradi („Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 20/20), a shodno Listi kandidata- studenata koji ispunjavaju uslove konkursa za 2022. godinu br. 0321-553 od 12.08.2022. godine koju je donijela Komisija za dodjelu studentskih nagrada Opštine Plav za 2022. godinu, predsjednik Opštine Plav donosi:

 

Odluku

o dodjeli studentske nagrade Opštine Plav za 2022. godinu

 

Novčana sredstva u iznosu od 300,00€ po studentu, a shodno Javnom konkursu za dodjelu studentske nagrade Opštine Plav za studijsku 2021/2022. godinu br. 0321-445 od 30.06.2022. godine, raspoređuju se studentima koji su podnijeli prijave na konkursu, a koji su sa prosječnom ocjenom ne manjom od 9,5, te je rang lista utvrđena onako kako slijedi u narednom tabelarnom prikazu.

 

Redni broj Ime i prezime studenta Prosječna ocjena
1. Obrad Marković 9.70

 

Obrazloženje

 

Komisija za dodjelu studentskih nagrada Opštine Plav za 2022. godinu, formirana rješenjem predsjednika Opštine br. 031-575 od 29.06.2022. godine, utvrdila je Listu kandidata- studenatakoji ispunjavaju uslove konkursa za 2022. godinu, a sve na osnovu odredaba čl. 13. do čl. 19. Odluke o stipendiranju studenata, studentskoj i učeničkoj nagradi („Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 20/20).

Javni konkurs za dodjelu studentske nagrade Opštine Plav za studijsku 2021/2022. godinu br. 0321-445, raspisan je dana 30.06.2022. godine.

Odlukom o stipendiranju studenata, studentskoj i učeničkoj nagradi („Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 20/20) propisano je da razmatranje prijava vrši Komisija za dodjelu studentskih nagrada Opštine Plav, koju imenuje predsjednik Opštine, te da ista nakon razmatranja prijava podnosi predsjedniku Opštine listu kandidata- studenata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Komisija je održala ukupno 1. sjednicu i to dana 12.08.2022. godine.

Članom 13. Odluke o stipendiranju studenata, studentskoj i učeničkoj nagradi („Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 20/20) propisano je da se studentska nagrada Opštine Plav dodjeljuje jedanput godišnje studentima koji imaju prebivalište u opštini Plav i licima sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem koji imaju prebivalište u opštini Plav, kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju.

Odredbama čl. 15. Odluke o stipendiranju studenata, studentskoj i učeničkoj nagradi („Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 20/20) propisano je da pravo na nagradu imaju studenti sa prosječnom ocjenom ne manjom od 9,5, te da za nagradu mogu konkurisati studenti, koji su diplomirali u periodu između dvije dodjele nagrada, a prilikom raspisivanja prvog Konkursa po donošenju ove Odluke, na isti mogu konkurisati studenti koji su diplomirali u godini u kojoj se i raspisuje Konkurs do dana raspisivanja istog, te da se nagrada istom studentu može dodijeliti samo jedanput.

Članom 16. Odluke o stipendiranju studenata, studentskoj i učeničkoj nagradi („Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 20/20) propisano je da se nagrada dodjeljuje studentima koji su postigli izuzetan uspjeh u studiranju, što podrazumijeva ostvarenih 240, 300 i 360 ECTS kredita, zavisno od dužine trajanja studija na fakultetu ili akademiji, te da izuzetan uspjeh u studiranju, u smislu ove odluke, podrazumijeva da je student u prethodnim godinama studija položio ispite iz svih predmeta predviđenih nastavnim planom fakulteta ili akademije, sa prosječnom ocjenom ne manjom od 9,50, te da nije gubio ni jednu godinu studija.

Na osnovu sadržine prijava kandidata- studenata i priložene dokumentacije, utvrđeno je da je ukupno 1 kandidat dostavio blagovremeno prijavu na javni konkurs, od kojih je ista bila u skladu sa uslovima konkursa i dostavljena je potpuna prijava i dokumentacija.

Komisija je u postupku vršila provjeru dokumentacije gdje je utvrđeno da je ukupno 1 kandidat- student dostavio blagovremenu prijavu na konkursu, od kojih e prijava bila u skladu sa uslovima konkursa i dostavile potpune prijave i dokumentaciju, a kandidat- student: Obrad Marković.

Shodno odredbama čl. 16. Odluke o stipendiranju studenata, studentskoj i učeničkoj nagradi („Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 20/20) propisano je da se nagrada dodjeljuje studentima koji su postigli izuzetan uspjeh u studiranju, što podrazumijeva ostvarenih 240, 300 i 360 ECTS kredita, zavisno od dužine trajanja studija na fakultetu ili akademiji, te da izuzetan uspjeh u studiranju, u smislu ove odluke, podrazumijeva da je student u prethodnim godinama studija položio ispite iz svih predmeta predviđenih nastavnim planom fakulteta ili akademije, sa prosječnom ocjenom ne manjom od 9,50, te da nije gubio ni jednu godinu studija.

Kako imenovani ispunjava zakonske uslove za sticanje, odnosno dodjelu studentske nagrade, isti se ovom listom predlaže predsjedniku Opštine za dodjelu nagrade.

 

 

Predsjednik

Nihad Canović

 

 

Odluku o dodjeli studentske nagrade Opštine Plav za 2022. godinu

Korisni linkovi

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.