Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

Služba za skupštinske poslove

Predsjednik skupštine

Alen Balić

Kontakt informacije


+382 67 510 123

Nadleznosti


Predsjednik skupštine:

  1. saziva Skupštinu i predsjedava njenim radom;
  2. stara se o organizaciji i načinu rada Skupštine i daje inicijative za unapredjenje njenog rada;
  3. predstavlja Skupštinu;
  4. stara se o primjeni Statuta opštine i Poslovnika o radu Skupštine;
  5. stara se o blagovremenom i uskladjenom radu radnih tijela;
  6. stara se o javnosti rada Skupštine;
  7. stara se o realizaciji Programa rada Skupštine i o tome podnosi godišnji Izvještaj;
  8. sarađuje sa predsjednikom opštine, organima lokalne uprave i javnim službama čiji je osnivač opština na ostvarivanju funkcija Skupštine;
  9. potpisuje odluke i druga akta Skupštine i stara se o njihovoj realizaciji i
  10. obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine opštine Plav.

Korisni linkovi

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.