Pretraga

Dobro došli

Opština Plav

U službi građana

Sekretar Skupštine

Sekretar

Rijad Markisic

Rođen, 04.07.1983.godine,

Email: skupstina@plav.me;  markisicr@hotmail.com

Telefon: 051/251-127

Mobilni: 067/588-444

Obrazovanje: Diplomirani pravnik (240 ESPB)

Radno iskustvo: Osnovni sud u Plavu u periodu od 01.10.2015.godine do 15.04.2023.godine.

Kontakt informacije


+382 67 588 444

Nadleznosti


 

Sekretar skupštine:

– rukovodi Službom Skupštine;

– pomaže predsjedniku Skupštine u pripremi i vođenju sjednica;

– stara se o primjeni odredaba Zakona, Statuta opštine, Poslovnika o radu Skupštine i drugih akata kojima seuređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela;

– stara se da odluke i drugi akti koje razmatra Skupština budu pripremljeni u skladu sa Programom rada Skupštine;

– prati realizaciju odluka i drugih akata Skupštine;

– stara se i odgovoran je za izradu zapisnika i tonskog zapisa sa sjednica Skupštine;

– odgovoran je za objavljivanje odluka i drugih akata Skupštine i njihovu distribuciju;

– priprema zahtjev za planiranje sredstava u Budžetu opštine za potrebe rada Skupštine i njenih tijela, klubova odbornika i Službe Skupštine;

– odobrava isplatu troškova po osnovu rada Skupštine, radnih tijela, odbornika i Službe skupštine;

– podnosi izvještaj predsjedniku Skupštine i nadležnom odboru o korišćenju sredstava i

– vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom i aktima Skupštine.

Korisni linkovi

Kontakt

Opština Plav

Čaršijska b.b. Plav

84325 Crna Gora


+382 51 251 420

kabinet@plav.me

Copyright © 2024 Opština Plav • Sva prava zaštićena.